(1)
Nguyễn Hồng, L.; Phạm Hòa, T. 10. MÔ PHỎNG NƯỚC DÂNG DO BÃO TẠI KHU VỰC VỊNH BẮC BỘ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÒNG TRÁNH, GIẢM NHẸ THIỆT HẠI. TCKHTNMT 2019, 93-104.