(1)
Ngô Quang, D.; Trần Thị, D. 15. YÊU CẦU CỦA NHÀ TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG VỀ NHỮNG KỸ NĂNG MỀM CẦN THIẾT ĐỐI VỚI SINH VIÊN. TCKHTNMT 2019, 112-116.