(1)
Thái Thị Thanh, M.; Tae Yoon, P. 12. MỐI LIÊN HỆ GIỮA MỘT SỐ YẾU TỐ KHÍ HẬU VÀ DỊCH SỐT XUẤT HUYẾT TẠI VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 1997 - 2017. TCKHTNMT 2019, 90-99.