(1)
Nguyễn Tiến, H.; Vũ Hải, Đăng; Nguyễn Kiên, D. 11. LỤT KARST Ở VIỆT NAM, LẤY VÍ DỤ KHU VỰC ĐÁ VÔI QUẢNG BÌNH. TCKHTNMT 2018, 89-98.