(1)
Bùi Thị Hồng, T.; Nguyễn Xuân, B. 05. XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUASIGEOID CỤC BỘ KHU VỰC MỎ THAN NÚI BÉO - VINACOMIN, QUẢNG NINH. TCKHTNMT 2018, 41-47.