(1)
Phạm Anh, T.; Nguyễn Thị Hải, Y. 8. QUẢN LÝ CHUYỂN DỊCH ĐẤT ĐAI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM. TCKHTNMT 2018, 61-70.