(1)
Cấn Thị Thanh, H.; Trương Vân, A.; Lê Thu, T. 4. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MIKE 11 TRONG THIẾT KẾ VẬN HÀNH HỆ THỐNG THỦY NÔNG THÁC HUỐNG. TCKHTNMT 2018, 27-37.