[1]
Bùi Thị Hồng, T. 2019. 01. XỬ LÝ SỐ LIỆU HỖN HỢP GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường. 27 (tháng 10 2019), 3–13.