[1]
Nguyễn, H. và Lê Anh, C. 2022. 03. THIẾT KẾ XÂY DỰNG HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG QUAN TRẮC CHUYỂN DỊCH NGANG CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN BẰNG MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ TỰ ĐỘNG. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường. 42 (tháng 9 2022), 21–33.