[1]
Nguyễn Thị Thanh, H., Bùi Thị Thu, H., Lê Thị Vân, A., Nguyễn Xuân, Đạt, Ngô Thị Thu, H., Nguyễn Thị, Ánh, Phạm Hải, L., Vũ Văn, T., Vũ Thị, M., Vũ Văn, D. và Trần Đình, H. 2022. 02. NGHIÊN CỨU XỬ LÝ ĐỒNG THỜI KHÁNG SINH CIPROFLOXACIN VÀ LEVOFLOXACIN TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC BẰNG VẬT LIỆU BISMUTH OXIDIDE - BiOI. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường. 41 (tháng 6 2022), 14–21.