[1]
Đỗ Thị, B. 2022. 05. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HẠN HÁN TRÊN LƯU VỰC SÔNG VU GIA - THU BỒN. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường. 41 (tháng 6 2022), 45–51.