[1]
Lương Thanh, T. và Trần Văn, P. 2022. 12. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG VNGEONET XÁC ĐỊNH ĐỘ CAO CHUẨN CÁC TRẠM KHÍ TƯỢNG - THỦY VĂN Ở MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ VIỆT NAM HỖ TRỢ CÔNG TÁC DỰ BÁO, CẢNH BÁO THIÊN TAI. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường. 40 (tháng 4 2022), 118–127.