[1]
Nguyễn Văn, T., Phạm Thị, L., Tống Sĩ, S., Lê Thị Thu, H. và Nguyễn Văn, N. 2022. 11. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỊA KHÔNG GIAN TRONG XÂY DỰNG DỮ LIỆU ĐỊA LÝ 3D CHO THÀNH PHỐ THÔNG MINH . Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường. 40 (tháng 4 2022), 108–117.