[1]
Đỗ Thị Phương, T. và Chu Hải, T. 2022. 07. CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM TRONG GIÁM SÁT KHU VỰC BÃI THẢI TRO XỈ Ở NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN: THỬ NGHIỆM TẠI QUẢNG NINH. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường. 40 (tháng 4 2022), 68–76.