[1]
Le Van, T. 2022. 07. AN EVALUATION OF PRECIPITATION VARIABILITY OVER THE VIETNAMESE MEKONG RIVER DELTA BASED ON CMIP5 MULTI-MODEL ENSEMBLE SIMULATIONS AND 21ST CENTURY PROJECTIONS. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường. 39 (tháng 1 2022), 69–81.