[1]
Lê Thị Thu, H., Lê Thị, V., Ngô Đình, L., Nguyễn Văn, K., Nguyễn Hoàng, L. và Nguyễn Tiến, T. 2021. 13. XÂY DỰNG WEBGIS CẢNH BÁO MỨC ĐỘ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ KHU VỰC HÀ NỘI. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường. 37 (tháng 10 2021), 126–136.