[1]
Phạm Thị, H. 2021. 14. TIÊU CHÍ ĐỂ XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT THEO KHU CHỨC NĂNG TRONG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường. 36 (tháng 7 2021), 140–147.