[1]
Vũ Văn, D., Lê Đắc, T., Phạm Hồng, T. và Bùi Đức, T. 2020. 02. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA MỘT SỐ LOẠI HÌNH THIÊN TAI TỚI CỘNG ĐỒNG TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH . Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường. 34 (tháng 12 2020), 12–23.