[1]
Nguyễn Hồng, L. và Phạm Hòa, T. 2019. 10. MÔ PHỎNG NƯỚC DÂNG DO BÃO TẠI KHU VỰC VỊNH BẮC BỘ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÒNG TRÁNH, GIẢM NHẸ THIỆT HẠI. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường. 27 (tháng 10 2019), 93–104.