[1]
Nguyễn Tiến, H., Vũ Hải, Đăng và Nguyễn Kiên, D. 2018. 11. LỤT KARST Ở VIỆT NAM, LẤY VÍ DỤ KHU VỰC ĐÁ VÔI QUẢNG BÌNH. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường. 23 (tháng 12 2018), 89–98.