[1]
Bùi Thị Hồng, T. và Nguyễn Xuân, B. 2018. 05. XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUASIGEOID CỤC BỘ KHU VỰC MỎ THAN NÚI BÉO - VINACOMIN, QUẢNG NINH. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường. 23 (tháng 12 2018), 41–47.