14. GIẢI PHÁP ĐỘT PHÁ TRONG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KHOA HỌC KỸ THUẬT KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VIỆT NAM TRƯỚC BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Luyến Nguyễn Thị, Thủy Lê Thanh

Abstract

Biến đổi khí hậu toàn cầu đã và đang là nguy cơ đe dọa trực tiếp đến sự tồn vong của nhiều quốc gia dân tộc trên thế giới. Biến đổi khí hậu sẽ gây ra những thảm họa thiên tai có nguồn gốc khí tượng thủy văn (KTTV) ngày càng trở nên phức tạp, khắc nghiệt, khó lường, với sức tàn phá, hủy hoại đời sống, kinh tế - xã hội vô cùng lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của nước ta. Do đó, phát triển nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật KTTV là một vấn đề cấp thiết, đòi hỏi phải nghiên cứu tìm ra giải pháp đặc thù, mang tính đột phát mới thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển bền vững kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Đó là: Tuyển chọn, đào tạo tài năng trẻ và có chế độ, chính sách đủ mạnh để thu hút nhân tài vào công tác, cống hiến, phát triển ngành Khí tượng Thủy văn thời kỳ mới.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Ban Tuyên giáo Trung ương (2016). Tài liệu học tập các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở). Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
[2]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2010). Phát triển đào tạo nhân lực ngành Tài nguyên và Môi trường. Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc về đào tạo nhân lực theo nhu cầu ngành Tài nguyên và Môi trường, Hà Nội.
[3]. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI. Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội.
[4]. Đảng Cộng sản Việt Nam (2013). Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 03/6/2013. Về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.
[5]. Đảng Cộng sản Việt Nam (2013). Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013. Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
[6]. Thủ tướng Chính phủ (2010). Quyết định số 929/ 2010/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2020. Ngày 22 tháng 6 năm 2010.
[7]. Website: Trang thông tin điện tử chuyên về biến đổi khí hậu của dự án CBCC: http://cbcc.org.vn.

Authors

Luyến Nguyễn Thị
ntluyen.llct@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Thủy Lê Thanh
Nguyễn Thị, L., & Lê Thanh, T. (2018). 14. GIẢI PHÁP ĐỘT PHÁ TRONG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KHOA HỌC KỸ THUẬT KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VIỆT NAM TRƯỚC BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU. Science Journal of Natural Resources and Environment, (20), 113–116. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/95
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.

14. Applying cause and effect principal to analyze

Nguyên Trần Bảo, Trang Đường Huyền
Abstract View : 49
Download :38