13. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA pH ĐẾN ĐIỆN TÍCH CỦA MÀNG LỌC NANO

Tú Nguyễn Phương, Oanh Đoàn Thị

Giới thiệu

Bài báo đề cập đến ảnh hưởng của giá trị pH đến điện tích của màng lọc nano trong quá trình hoạt động của màng. Điện tích của màng lọc không cố định mà có thể thay đổi khi thay đổi pH của dung dịch. Thí nghiệm được tiến hành với màng lọc nano composite lớp mỏng NF-270. Các giá trị điện thế zeta thể hiện điện tích của màng lọc thay đổi theo sự thay đổi pH của dung dịch đầu vào. Điện thế zeta giảm khi tăng pH từ 3,81 tới 10,52. Khi giá trị điện thế zeta nhỏ hơn 0, trị tuyệt đối của nó tăng khi pH tăng. Đặc biệt, tại pH = 5,01, có sự thay đổi điện tích của màng lọc. Giá trị điện thế zeta của màng lọc tại pH 5,01 là -0,41 mM, thể hiện sự thay đổi điện tích màng lọc từ điện tích dương sang điện tích âm. Ảnh hướng của pH đến điện tích của màng lọc là yếu tố quan trọng tác động tới khả năng loại bỏ các chất tan mang điện tích của màng lọc nano.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Trần Thị Dung, Phạm Thị Thu Hà, Vũ Quỳnh Thương (2011). Nghiên cứu chế tạo màng lọc nano và khảo sát một số ảnh hưởng đến tính chất tách của màng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 49(4), 59-64.
[2]. Bandini, S. (2005). Modelling the mechanism of charge formation in NF membranes: Theory and application. Journal of membrane science, 264, 75-86.
[3]. Bellona, C., Drewes, J. E., Xu, P. & Amy, G. (2004). Factors affecting the rejection of organic solutes during NF/RO treatment - a literature review. Water Research, 38, 2795 - 2809.
[4]. Boussu, K. (2007). Influence of membrane characteristics on flux decline and retention in nanofiltration. PhD dissertation, Katholieke Universiteit Leuven.
[5]. Lin, Y.-L., Chiang, P.-C. & Chang, E. E. (2007). Removal of small trihalomethane precursors from aqueous solution by nanofiltration. Journal of Hazardous Materials, 146, 20-29.

Các tác giả

Tú Nguyễn Phương
Oanh Đoàn Thị
dtoanh@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Nguyễn Phương, T., & Đoàn Thị, O. (2018). 13. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA pH ĐẾN ĐIỆN TÍCH CỦA MÀNG LỌC NANO. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (20), 107–112. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/94
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

09. PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP SINH THÁI: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI KHU CÔNG NGHIỆP CÁI MÉP, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Hiền Hồ Thị Thanh, Châu Nguyễn Điền, Hùng Hồ Việt, Ngọc Nguyễn Huy Thanh
Abstract View : 6
Download :2