11. Situation of residential land market price in Bong Son town, Hoai Nhon district, Binh Dinh province

Hiển Trương Quang, Hiền Bùi Thị Diệu, Nghị Đỗ Tấn, Dũng Diệp Tiến

Abstract

Land pricing is a necessary to help land management agencies to have the foundation in  land use tax calculation, land compensation and other works relating to land use rights of people. At present, there is a large difference between the land price promulgated by the Government and the land market price. This paper studies land price in Bong Son town, Hoai Nhon district, Binh Dinh province based on surveying people and analysing natural and socioeconomic factors of the study area in order to determine the market price of land for each road. The paper then compares the land price promulgated by the Government with the market price of land and develop land value zoning map for the central area of Bong Son town. This will be an important reference for local land management.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Ngô Đức Cát (2000). Kinh tế tài nguyên đất. Nhà xuất bản Nông nghiệp.
[2]. Hồ Thị Lam Trà (2008). Định giá đất. Nhà xuất bản nông nghiệp
[3]. Đoàn Văn Trường (2000). Các phương pháp thẩm định giá trị Bất động sản. Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật.
[4]. Rost R. O. and H. G. Collins (1993). Land Valuation and Compensation in Australia Australian Institute of Valuers and Land Economists.
[5]. Bộ Tài chính (2004). Thông tư 114/2004/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2004, Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất.
[6]. Chính phủ (2004). Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất.
[7]. Chính phủ (2014). Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.
[8]. Quốc hội (2013). Luật Đất đai.
[9]. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định (2016). Quyết định số 1423/2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 04 năm 2016 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hoài Nhơn.
[10]. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định (2014). Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Bình Định về việc quy định bảng giá các loại đất năm 2015(định kỳ 5 năm) trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Authors

Hiển Trương Quang
truongquanghien@qnu.edu.vn (Primary Contact)
Hiền Bùi Thị Diệu
Nghị Đỗ Tấn
Dũng Diệp Tiến
Trương Quang, H., Bùi Thị Diệu, H., Đỗ Tấn, N., & Diệp Tiến, D. (2018). 11. Situation of residential land market price in Bong Son town, Hoai Nhon district, Binh Dinh province. Science Journal of Natural Resources and Environment, (20), 86–98. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/92
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

10. Application of QGIS and land value software to valuate urban land in Dich Vong ward, Cau Giay district, Hanoi city

Ngọc Bùi Thị Cẩm, Duyên Đào Thị, Giang Vũ Thùy, Anh Trương Ngọc
Abstract View : 24
Download :4

15. Study on inadequacies in the process for determination of compensation land price from land recovery practices in Quy Nhon city, Binh Dinh province

Hằng Phạm Thị, Hiền Bùi Thị Diệu, Thanh Đặng Thị Ngọc, Huệ Ung Thị
Abstract View : 48
Download :7