10. ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA ĐẬP DÂNG NƯỚC TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI KHU VỰC HẠ LƯU SÔNG HỒNG - SÔNG THÁI BÌNH

Lân Vũ Văn, Lân Nguyễn Hồng

Giới thiệu

Nguồn tài nguyên nước đã và đang bị suy thoái nghiêm trọng do tác động của con người và biến đổi khí hậu toàn cầu. Theo dự báo đến năm 2025 nguồn nước của Việt Nam sẽ bị giảm đi khoảng 40 tỷ m3, trong đó lượng nước mùa khô có thể giảm khoảng 13 tỷ m3. Với sức ép về gia tăng dân số và phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu sử dụng nước ngày một tăng lên về số lượng và đa dạng về chất lượng, mặc dù nhu cầu nước nông nghiệp có xu thế giảm đi, nhưng nước cho duy trì môi trường sinh thái, phát triển các hệ thủy sinh, chăn nuôi, nước cho sinh hoạt và công nghiệp tăng lên sẽ là một áp lực không nhỏ, trong khi xu thế nguồn nước đến từ mưa cũng có xu thế giảm. Vấn đề nghiên cứu dòng chảy mùa kiệt và các giải pháp khoa học công nghệ tương ứng cần phải được chú trọng, đầu tư một cách đúng mức. Do vậy việc đánh giá hiện trạng dòng chảy của hệ thống sông Hồng - sông Thái Bình và mô phỏng chế độ dòng chảy trong mùa kiệt khi đề xuất xây dựng một số đập ngăn sông nhằm giữ nước ngọt, tăng mực nước dọc sông phục vụ lấy nước cho tưới và các hoạt động kinh tế xã hội khác và giảm xâm nhập mặn ở hạ lưu là rất cần thiết.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. DHI (2018). MIKE 11 User Manual.
[2]. Viện Quy hoạch Thuỷ lợi (2005, 2010). Quy hoạch sử dụng tổng hợp nguồn nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình đến năm 2020.
[3]. Trang web Hội đập lớn Việt Nam: http://www.vncold.vn;
[4]. Tài liệu hội thảo khoa học (2011). Đánh giá ảnh hưởng của tình trạng cạn kiệt trên sông Hồng tới nước tưới cho nông nghiệp, môi trường và các ngành dùng nước.
[5]. PGS. TS. Trần Đình Hòa (Chủ nhiệm đề tài). Nghiên cứu giải pháp công trình điều tiết mực nước trên hệ thống sông Hồng mùa kiệt phục vụ chống hạn, phát triển kinh tế đồng bằng Bắc Bộ.

Các tác giả

Lân Vũ Văn
vvlan@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Lân Nguyễn Hồng
Vũ Văn, L., & Nguyễn Hồng, L. (2018). 10. ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA ĐẬP DÂNG NƯỚC TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI KHU VỰC HẠ LƯU SÔNG HỒNG - SÔNG THÁI BÌNH. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (20), 73–85. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/91
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >> 

05. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HẠN HÁN BẰNG CHỈ SỐ THIẾU HỤT DÒNG CHẢY VÙNG HẠ LƯU ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Thiện Trần Đức, Bính Đỗ Thị, Anh Nguyễn Phương
Abstract View : 265
Download :70

06. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ XÂM NHẬP MẶN VÙNG HẠ LƯU SÔNG MÃ TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Minh Hoàng Thị Nguyệt, Thường Lê Thị, Vũ Nguyễn Trọng
Abstract View : 214
Download :62