8. PHÂN TÍCH YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI TIÊU DÙNG XANH CỦA NGƯỜI DÂN TẠI QUẬN BẮC TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thương Nguyễn Thị Hoài, Phương Phạm Thị Hồng

Giới thiệu

Tiêu dùng bền vững và tiêu dùng xanh là xu hướng tiêu dùng của thế giới. Nghiên cứu này bước đầu điều tra hiện trạng nhận thức và thói quen tiêu dùng xanh như sử dụng năng lượng, xử lý chất thải sinh hoạt của người dân sống tại Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng khái niệm về tiêu dùng xanh tương đối mới mẻ nhưng đã bắt đầu tiếp cận với người dân (60,8% người dân đã từng nghe về hành vi tiêu dùng xanh, trong đó 96% người dân hiểu biết về bản chất và ý nghĩa của hành vi tiêu dùng xanh). Khảo sát cũng chỉ ra những kết quả tích cực trong hành vi tiết kiệm năng lượng, và hoạt động thu gom tái chế các sản phẩm đã qua sử dụng của người dân trên địa bàn. Đánh giá sự liên quan giữa nhận thức, thói quen tiêu dùng xanh với các yếu tố như giới tính, độ tuổi, thu nhập và trình độ học vấn nhằm đưa ra các giải pháp phù hợp, nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích hồi quy dựa trên mẫu khảo sát 97 người dân tại quận Bắc Từ Liêm, kết quả phân tích độ tin cậy, giá trị của các đo lường chỉ ra mô hình phù hợp với dữ liệu. Trong đó bốn yếu tố xem xét, thì yếu tố giới tính và trình độ nhận thức và thu nhập có ảnh hưởng quan trọng, giải thích cho các hành vi tiêu dùng xanh. Để nâng cao tỷ lệ người dân tiêu dùng bền vững thì không chỉ phụ thuộc vào quyết định của người dân mà còn phụ thuộc rất lớn vào các chương trình tuyên truyền giáo dục và chính sách khuyến khích hỗ trợ của các cơ quan chức năng.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Hoàng Thị Bảo Thoa (2016). Xu hướng TDX trên thế giới và hàm ý đối với Việt Nam. Luận án tốt nghiệp, Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội.
[2]. Green, W.H (2003). Economic Analysis, 5thedition, Upper Saddle River NJ: Prentice-Hall.
[3]. Nguyễn Thị Diệu Quỳnh (2013). Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới hành vi tiêu dùng sản phẩm túi thân thiện với môi trường của siêu thị BIG C Huế. Trường Kinh tế Huế.
[4]. Nguyễn Trọng Hoài (2015). Tiếp cận tăng trưởng xanh cho khu vực đồng bằng Sông Cửu Long. Tp.Hồ Chí Minh.
[5]. Nhóm nghiên cứu (2016). Hành vi tiêu dùng bền vững của cộng đồng dân tại Thành phố Hồ Chí Minh - Điển cứu quận Bình Thạnh và quận Bình Tân. Tp.Hồ Chí Minh.
[6]. Nguyễn Hữu Thụ (2014). Hành vi tiêu dùng xanh của người Hà Nội.
[7]. Thủ tướng Chính Phủ (2016). Quyết định 76/QĐ-TTg về việc phê duyệt về Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
[8]. Thủ tướng Chính Phủ (2012). Quyết định số 1393/QĐ-TTg về Phê duyệt Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng xanh thời kỳ 2011 - 2020 và tầm nhìn 2050.
[9]. Thủ tướng Chính Phủ (2014). Quyết định số 403/QĐ-TTg về Kế hoạch hành động quốc gia về Tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 - 2020.
[10]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2009). Số 253/QĐ-BTNMT về Quyết định về việc phê duyệt chương trình cấp nhãn sinh thái.
[11]. Quốc hội (2014). Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13.
[12]. UBND Quận Bắc Từ Liêm (2016). Báo cáo liên ngành thực hiện các chỉ tiêu dân số 6 tháng đầu năm 2016.

Các tác giả

Thương Nguyễn Thị Hoài
hoaithuongln@gmail.com (Liên hệ chính)
Phương Phạm Thị Hồng
Nguyễn Thị Hoài, T., & Phạm Thị Hồng, P. (2018). 8. PHÂN TÍCH YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI TIÊU DÙNG XANH CỦA NGƯỜI DÂN TẠI QUẬN BẮC TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (20), 55–65. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/89
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

09. PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP SINH THÁI: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI KHU CÔNG NGHIỆP CÁI MÉP, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Hiền Hồ Thị Thanh, Châu Nguyễn Điền, Hùng Hồ Việt, Ngọc Nguyễn Huy Thanh
Abstract View : 6
Download :2