7. XỬ LÝ SỐ LIỆU HỆ THỐNG TÍCH HỢP INS/GPS BẰNG CÁC THUẬT TOÁN ƯỚC LƯỢNG TRƠN

Dương Đỗ Văn

Giới thiệu

Nội dung của bài báo gồm các nội dung nghiên cứu về cơ sở lý thuyết của các thuật toán ước lượng trơn được ứng dụng trong xử lý số liệu hệ thống tích hợp INS/GPS. Thực nghiệm thuật toán ước lượng trơn với số liệu thu nhận từ hệ thống INS/GPS trong trường hợp ngắt tín hiệu GPS trong khoảng 30 giây và 60 giây. Kết quả xử lý số liệu hệ thống sau đó sẽ được so sánh với kết quả gốc đo GPS - RTK, từ đó phân tích và so sánh để đưa ra lựa chọn tốt nhất trong công tác xử lý số liệu tích hợp INS/GPS.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Gelb,A. (ed.) (1974). Applied Optimal Estimation. MIT Press, Cambridge, Mass.
[2]. Hofmann-Wellenhof, B., H. Lichtenegger J. Collins (1997). GPS - Theory and Practice. Springer-Verlag.
[3]. Parkinson, Bradford W. and James J. Spilker (1996). Global Positioning System: Theory & Applications. AIAA .
[4]. Rogers, Robert M (2007). Applied Mathematics in Integrated Navigation Systems. American Institute of Aeronautics and Astronautics; Third edition.
[5]. Seeber, G (1993). Satellite Geodesy: Foundations, Methods and Applications, de Gruyter, Berlin.
[6]. Kalman, R.E (1960). A new research approach to Linear Filtering and Prediction Problem. J. Basic Eng, 82, 35-45.
[7]. Liu, H.; Nassar, S.; El-Sheimy, N (2010). Two-Filter smoothing for accurate INS/GPS Land-Vehicle Navigation in Urban Center. IEEE Trans. Vehicular Technol, 59, 4256-4276.
[8]. Rauch, H.; Tung, F.; Striebel, C (1965). Maximum likelihood estimates of linear dynamic systems. AIAA J, 3, 1445-1450.
[9]. Duong Thanh Trung (2013). Integration strategies and estimation algorithms to improve the navigation accuracy of landbased mobile mapping systems. Doctor of Philosophy. National Cheng Kung University Department of Geomatics.
[10]. Yuan Xu, Xiyuan Chen and Qinghua Li (2013). Autonomous Integrated Navigation for Indoor Robots Utilizing On-Line Iterated Extended Rauch-Tung-Striebel Smoothing. Sensors 2013, 13, 15937-15953; doi:10.3390/s131215937.

Các tác giả

Dương Đỗ Văn
doduongtnmt@gmail.com (Liên hệ chính)
Đỗ Văn, D. (2018). 7. XỬ LÝ SỐ LIỆU HỆ THỐNG TÍCH HỢP INS/GPS BẰNG CÁC THUẬT TOÁN ƯỚC LƯỢNG TRƠN. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (20), 50–54. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/88
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

02. GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC TRONG QUAN TRẮC CÔNG TRÌNH BẰNG CÔNG NGHỆ GNSS RTK

Trung Dương Thành, Tuấn Hoàng Anh, Dương Đỗ Văn
Abstract View : 47
Download :7