6. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NGUY CƠ NGẬP LỤT KHU VỰC NỘI THÀNH HÀ NỘI

Dũng Nguyễn Kiên, Nam Trần Chấn

Giới thiệu

Bài báo trình bày việc ứng dụng mô hình MIKE URBAN để đánh giá tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) đến nguy cơ ngập lụt khu vực nội thành Hà Nội thông qua việc so sánh bản đồ ngập lụt xảy ra do trận mưa một ngày lớn nhất tương ứng với các kịch bản hiện trạng và kịch bản BĐKH để độc giả tham khảo.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội (2013). Báo cáo tổng hợp kết quả dự án xây dựng bản đồ nguy cơ ngập lụt Hà Nội có xét đến tác động của biến đổi khí hậu, Hà Nội.
[2]. DHI (2014). MIKE URBAN User Guide.
[3]. Ban Quản lý Dự án (2015). Xây dựng hệ thống cảnh báo ngập lụt thời gian thực cho nội thành Hà Nội, Báo cáo tổng kết dự án, Hà Nội.

Các tác giả

Dũng Nguyễn Kiên
Nam Trần Chấn
tcnam@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Nguyễn Kiên, D., & Trần Chấn, N. (2018). 6. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NGUY CƠ NGẬP LỤT KHU VỰC NỘI THÀNH HÀ NỘI. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (20), 43–49. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/87
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

05. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HẠN HÁN BẰNG CHỈ SỐ THIẾU HỤT DÒNG CHẢY VÙNG HẠ LƯU ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Thiện Trần Đức, Bính Đỗ Thị, Anh Nguyễn Phương
Abstract View : 303
Download :82

06. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ XÂM NHẬP MẶN VÙNG HẠ LƯU SÔNG MÃ TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Minh Hoàng Thị Nguyệt, Thường Lê Thị, Vũ Nguyễn Trọng
Abstract View : 247
Download :78

09. NGHIÊN CỨU DỰ BÁO SƯƠNG MÙ VÙNG BIỂN QUẢNG NINH - HẢI PHÒNG

Lành Nguyễn Viết, Đoàn Phan Văn
Abstract View : 73
Download :26