3. NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG SINH KHỐI SPIRULINA PLATENSIS SP8 LÀM CHẤT HẤP PHỤ SINH HỌC TRONG XỬ LÝ ION ZN2+ Ở QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM

Oanh Đoàn Thị, Huyền Nguyễn Thu, Mai Trần Kiều

Giới thiệu

Bài báo này trình bày kết quả sử dụng sinh khối khô Spirulina platensis SP8 làm chất hấp phụ sinh học để loại bỏ ion Zn2+ khỏi dung dịch nước trong quy mô phòng thí nghiệm. Kết quả thu được cho thấy hiệu suất loại bỏ Zn2+ của vật liệu rất cao đạt tới 96,37%. Khả năng xử lý cao nhất đạt được ở pH 5, 0,05 g/l BioM - SP8, nhiệt độ 35°C, nồng độ kẽm ban đầu là 100 mg/l trong thời gian tiếp xúc là 90 phút. Mô hình đẳng nhiệt Langmuir được sử dụng để mô tả đường hấp phụ đẳng nhiệt các ion kẽm của S. platensis SP8. Kết quả cho thấy rằng S. platensis SP8 là một chất hấp phụ tiềm năng trong loại bỏ Zn2+, với khả năng hấp phụ Zn2+ tối đa đạt đến 454,54 mg/g.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Minh Thị Thảo, Bùi Đình Nhi, Đàm Thị Thanh Hương, Vũ Đình Ngọ, Đoàn Thị Oanh (2017). Nghiên cứu khả năng hấp phụ ion chì và đồng trên tảo Spirulina platensis. Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học - Tập 22/ số 1 (đặc biệt).
[2]. Viện Sốt rét ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn (2010). Kẽm (Zinc) và lợi ích của chúng trong điều trị.
[3]. Lê Văn Cát (2002). Hấp phụ và trao đổi ion trong kĩ thuật xử lý nước và nước thải. Nhà xuất bản thống kê, Hà Nội.
[4]. Matagi S.V., Swai D., Mugabe R., (1998). A review of heavy metal removal mechanisms in wetlands. Afr. J. Trop.Hydrobiol. Fish., 8, 23-35.
[5]. Celekli A., Bozkurt H., (2011). Bio-sorption of cadmium and nickel ions using Spirulina platensis: kinetic and equilibrium studies. Desalination, 275, 141-147.
[6]. Al-Homaidan A.A., (2015). Adsorptive removal of cadmium ions by Spirulina platensis dry biomass. Saudi Journal of Biological Sciences, 22, 795-800.
[7]. Kumar Y.P., King P., Prasad V.S.R.K., (2006). Comparison for adsorption modeling of copper and zinc from aqueous solution by Ulva fasciata sp. J. Hazard. Mater. B, 135, 1246-1251.
[8]. Khambhaty Y., Mody K., Basha S., Jha B., (2009). Biosorption of Cr (VI) onto marine Aspergillus niger: experimental studies and pseudo-second order kinetics. World J. Microbiol. Biotechnol., 25, 1413-1421.

Các tác giả

Oanh Đoàn Thị
dtoanh@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Huyền Nguyễn Thu
Mai Trần Kiều
Đoàn Thị, O., Nguyễn Thu, H., & Trần Kiều, M. (2018). 3. NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG SINH KHỐI SPIRULINA PLATENSIS SP8 LÀM CHẤT HẤP PHỤ SINH HỌC TRONG XỬ LÝ ION ZN2+ Ở QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (20), 16–21. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/84
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

09. PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP SINH THÁI: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI KHU CÔNG NGHIỆP CÁI MÉP, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Hiền Hồ Thị Thanh, Châu Nguyễn Điền, Hùng Hồ Việt, Ngọc Nguyễn Huy Thanh
Abstract View : 6
Download :2