1. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN BIẾN ĐỘNG DÒNG CHẢY MẶT LƯU VỰC SÔNG NẬM MỨC

Anh Trương Vân, Mạnh Trịnh Xuân

Giới thiệu

Sông Nậm Mức là một phụ lưu lớn của dòng chính sông Đà, có vị trí địa lý, địa hình và điều kiện tự nhiên khá phức tạp. Biến đổi khí hậu đã, đang và sẽ gây ra những tác động và biến đổi nhất định đến dòng chảy sông ngòi trên lưu vực do những diễn biến bất lợi của các yếu tố khí hậu cũng như thủy văn. Nội dung của bài báo tập trung vào việc nghiên cứu sự biến động của dòng chảy mặt trên lưu vực sông Nậm mức dưới tác động của biến đổi khí hậu dựa trên việc phân tích chuỗi số liệu thực đo và sử dụng công cụ mô hình toán thuỷ văn MIKE NAM. Kết quả nghiên cứu sử dụng hai kịch bản RCP4.5 và RCP 8.5 cho hai giai đoạn gồm 2016 - 2035 và 2045 - 2065 cho thấy lưu lượng trung bình mùa kiệt thời kì đầu và giữa thế kỉ có xu thế tăng so với giai đoạn nền. Ngoài ra, lưu lượng trung bình mùa lũ cũng có xu thế tăng và tăng lớn nhất trong giai đoạn giữa thế kỉ, nguyên nhân là do lượng mưa mùa hạ của hai kịch bản này đều tăng so với thời kì cơ sở.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2016). Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam 2016.
[2]. Viện khoa học thủy lợi (2015). Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường lưu vực sông Đà.
[3]. Trần Thanh Xuân, Hoàng Minh Tuyển, Lê Tuấn Nghĩa, Lương Hữu Dũng (2011). Tác động của Biến đổi khí hậu đến dòng chảy trong sông. Tuyển tập Báo cáo Khoa học lần thứ XIII, tr. 146 - 153.
[4]. D. Labat, Y. Godderis, J. L. Probst (2004). Evidence for global runoff increase related to climate warming. Advances in Water Resources, 27, pp. 631 - 642.
[5]. Todini, Ezio (1988). Rainfall-runoff modeling - past, present and future. Journal of Hydrology.
[6]. Fuji technology press ltd (2014). Impact of Climate Change on River Flows in the Black Volta River. JDR Vol.9 No.4 pp. 432-442doi: 10.20965/jdr.2014.p0432(2014)
[7]. DHI (2011). MIKE NAM manual.
[8]. http://ssl.tamu.edu/media/1312/MoriasiModelEval.pdf

Các tác giả

Anh Trương Vân
tvanh@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Mạnh Trịnh Xuân
Trương Vân, A., & Trịnh Xuân, M. (2018). 1. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN BIẾN ĐỘNG DÒNG CHẢY MẶT LƯU VỰC SÔNG NẬM MỨC. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (20), 3–10. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/82
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

05. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HẠN HÁN BẰNG CHỈ SỐ THIẾU HỤT DÒNG CHẢY VÙNG HẠ LƯU ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Thiện Trần Đức, Bính Đỗ Thị, Anh Nguyễn Phương
Abstract View : 258
Download :64

06. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ XÂM NHẬP MẶN VÙNG HẠ LƯU SÔNG MÃ TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Minh Hoàng Thị Nguyệt, Thường Lê Thị, Vũ Nguyễn Trọng
Abstract View : 206
Download :61