11. Research on flood forecasting for Buon Kuop reservoir on Srepok river basin

Tình Trần Văn, Ngọc Nguyễn Thị Bích, Minh Hoàng Thị Nguyệt

Abstract

Floods on Srepok river system have been increasing in magnitude and intensity. Along the river basin, many reservoirs have been constructed. Most of them do not have  flood control volume for downstream. Recent flood events occurred create many serious issues and lead to the demand to establish a flood forecasting for reservoirs in the basin. This paper presents a flood forecasting procedure for Buon Kuop reservoir on Srepok basin using hydrological model (NAM) combined with Muskingum method.

Full text article

Generated from XML file

References

1. Nguyễn Đức Dị, Quy phạm dự báo lũ, Tiêu chuẩn ngành 94-TCN7-1991.
2. Nguyễn Kim Đồng, “Thuỷ điện Srêpôk 4 - Thiết kế kỹ thuật”
3. Lê Văn Nghinh, PGS.TS. Bùi Công Quang, ThS. Hoàng Thanh Tùng, Bài giảng “Mô hình toán Thuỷ văn” - Trường Đại học Thuỷ Lợi, Hà Nội – 2005.
4. Nguyễn Viết Thi, Giáo trình “Dự báo thuỷ văn” – Nhà xuất bản Bản đồ, Hà Nội – 2006.

Authors

Tình Trần Văn
tvtinh@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Ngọc Nguyễn Thị Bích
Minh Hoàng Thị Nguyệt
Trần Văn, T., Nguyễn Thị Bích, N., & Hoàng Thị Nguyệt, M. (2017). 11. Research on flood forecasting for Buon Kuop reservoir on Srepok river basin. Science Journal of Natural Resources and Environment, (18), 92–102. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/65
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

11. Methods for optimizing parameters of ImechTV2 distributed hydrological model

Hằng Nguyễn Thị, Kiên Nguyễn Chính, Hương Dương Thị Thanh
Abstract View : 12
Download :1

07. Climate characteristics and changes in Tho Chu archipelago in the early 21st century

Tuấn Nguyễn Ngọc, Hà Lê Thị Thu, Hương Trần Thị, Anh Ninh Thị Kim
Abstract View : 11
Download :4

09. Research on fog forecast on the sea of Quang Ninh - Hai Phong

Lành Nguyễn Viết, Đoàn Phan Văn
Abstract View : 14
Download :4