11. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI THÀNH PHỐ PHÚC YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC

Khánh Đào Văn, Đạt Hoàng Quốc

Giới thiệu

Nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Các phương pháp nghiên cứu gồm thu thập số liệu thứ cấp và sơ cấp, thống kê, tổng hợp, xử lý số liệu theo thang đo 5 cấp độ của Likert để đánh giá hoạt động của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai và phương pháp so sánh. Kết quả hoạt động của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Phúc Yên cho thấy còn nhiều hồ sơ tồn đọng; Hồ sơ địa chính chưa đồng bộ, chưa được cập nhật thường xuyên; Chưa hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; Cơ sở vật chất, số lượng và chất lượng nhân sự chưa đảm bảo yêu cầu công việc. Theo kết quả điều tra của người dân có 5/8 tiêu chí được đánh giá ở mức cao; 3/8 tiêu chí ở mức trung bình. Kết quả điều tra của cán bộ, có 4/8 tiêu chí được đánh giá ở mức cao; 2/8 tiêu chí ở mức trung bình; 2/8 tiêu chí ở mức thấp. Từ đó, nghiên cứu đề xuất 05 giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại thành phố Phúc Yên.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính (2015). Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.
[2]. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (2019, 2020, 2021, 2022, 2023). Báo cáo tổng kết hoạt động của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.
[3]. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013). Luật Đất đai 2013. Nxb. Bản đồ.
[4]. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc (2023). Báo cáo kiểm kê đất đai tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022.
[5]. Trịnh Quang Nam, Đỗ Thị Tám, Nguyễn Bá Long (2022). Đánh giá hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai, tỉnh Ninh Bình. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm Nghiệp, số 3-2022.
[6]. UBND tỉnh Vĩnh Phúc (2014). Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 về việc thành lập Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Vĩnh Phúc.
[7]. UBND tỉnh Vĩnh Phúc (2023). Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022.
[8]. UBND tỉnh Vĩnh Phúc (2023). Quyết định số 1175 /QĐ-UBND ngày 30/5/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 3571/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Vĩnh Phúc.
[9]. R. Likert (1932). A Technique for the Measurement of Attitudes. Archives of Psychology. 22(140).

Các tác giả

Khánh Đào Văn
dvkhanh.qldd@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Đạt Hoàng Quốc
Đào Văn, K., & Hoàng Quốc, Đạt. (2024). 11. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI THÀNH PHỐ PHÚC YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (50), 113–123. https://doi.org/10.63064/khtnmt.2024.570
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

03. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI

Nam Trương Thanh, Thơ Lê Văn, Duy Nguyễn Lê, Huyền Vương Vân, Anh Trần Thị Mai
Abstract View : 38
Download :13