06. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA KIM LOẠI NẶNG TỪ HOẠT ĐỘNG ĐÚC KIM LOẠI TỚI CHẤT LƯỢNG NƯỚC LÀNG TỐNG XÁ, YÊN XÁ, Ý YÊN, NAM ĐỊNH

Ngọc Nguyễn Bích, Yến Trịnh Kim

Giới thiệu

Nghiên cứu này dựa trên kết quả phân tích mẫu nước thải, nước mặt và nước ngầm tại làng nghề đúc kim loại Tống Xá, Yên Xá, Ý Yên, Nam Định để đánh giá ảnh hưởng của nước thải từ quá trình đúc kim loại đến chất lượng môi trường nước làng nghề. Căn cứ theo các Quy chuẩn Việt Nam về chất lượng nước thải, nước mặt và nước ngầm so sánh kết quả phân tích các mẫu nước đưa ra kết luận về hàm lượng Fe, Mn, Pb, Zn và Cr trong nước. Hầu hết tất cả các mẫu phân tích đều có hàm lượng kim loại nặng cao vượt QCVN nhiều lần, đặc biệt tại các điểm nước mặt gần điểm thải hàm lượng kim loại nặng đều cao gấp 2 - 7 lần so với QCVN. Từ đó thấy được sự ảnh hưởng của nước thải đúc kim loại đến môi trường nước làng nghề. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp quản lý, công nghệ và truyền thông nhằm cải thiện và giảm thiểu tối đa các tác động môi trường.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Nguyễn Minh Đức (2010). Đánh giá hiện trạng môi trường làng nghề đúc Tống Xá, Ý Yên, Nam Định. Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp.
[2]. Công ty cơ khí đúc Vũ Đại, Ý Yên, Nam Định (2020). Báo cáo môi trường.
[3]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2021). Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2021/BTNMT.
[4]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2015). Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt QCVN 08:2015/BTNMT.
[5]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2015). Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất QCVN 09-MT:2015/BTNMT.
[6]. UBND huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định (2021). Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 - 2022.

Các tác giả

Ngọc Nguyễn Bích
nbngoc@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Yến Trịnh Kim
Nguyễn Bích, N., & Trịnh Kim, Y. (2023). 06. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA KIM LOẠI NẶNG TỪ HOẠT ĐỘNG ĐÚC KIM LOẠI TỚI CHẤT LƯỢNG NƯỚC LÀNG TỐNG XÁ, YÊN XÁ, Ý YÊN, NAM ĐỊNH. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (48), 62–69. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/527
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

<< < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

06. ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG NHÔM (Al) TRONG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT CỦA CÁC ĐƠN VỊ CẤP NƯỚC QUY MÔ NHỎ GIAI ĐOẠN 2020 - 2022

Trâm Trần Quỳnh, Hải Nguyễn Tuấn, Hiền Đỗ Phương, Hà Lê Thái, Hương Nguyễn Thị Mai, Huyền Đỗ Vũ...
Abstract View : 11
Download :2