13. ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỚI HOẠT ĐỘNG SINH KẾ CỦA NGƯỜI DÂN THỊ TRẤN ĐĂK MÂM, HUYỆN KRÔNG NÔ, TỈNH ĐĂK NÔNG

Trang Bùi Thị Thu, Thành Nguyễn Khắc, Thương Phan Thị Hoài

Giới thiệu

Biến đổi khí hậu đã, đang và sẽ tiếp tục gây những hậu quả nghiêm trọng đối với các quốc gia trên thế giới, ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, nhất là lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp và người dân ở nông thôn. Việt Nam, biến đổi khí hậu đã gây ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sinh kế của người dân, đặc biệt là những khu vực sinh kế phụ thuộc vào nông nghiệp như đồng bằng Sông Cửu Long, khu vực Tây Nguyên… với hoạt động nông nghiệp phụ thuộc vào các điều kiện của khí hậu và tài nguyên của địa phương. Bài báo nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới hoạt động sinh kế của người dân thị trấn Đăk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông. Biến đổi khí hậu đã và đang có những biểu hiện rất rõ ở thị trấn Đăk Mâm, thể hiện ở sự tăng cường/thay đổi quy luật của các hiện tượng thời tiết và khí hậu. Đặc biệt là các hiện tượng thời tiết, khí hậu cực đoan như: Hạn hán, lũ lụt, mưa trái mùa… Hoạt động sinh kế chủ yếu của người dân nơi đây là sản xuất nông nghiệp, một loại hình sản xuất phụ thuộc vào tự nhiên, nên biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, làm giảm khả năng sinh trưởng, dịch bệnh gia tăng, tăng chi phí sản xuất và giảm năng suất, từ đó ảnh hưởng đến thu nhập của người dân.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2016). Kịch bản BĐKH và nước biển dâng cho Việt Nam.
[2]. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Kịch bản biến đổi khí hậu đối với khu vực Tây Nguyên, Đăk Lắc.
[3]. Nguyễn Đặng Hiệp Phố (2016). Tiếp cận lý thuyết khung sinh kế bền vững DFID trong nghiên cứu sinh kế của người mạ ở vườn quốc gia Cát Tiên. Tạp chí khoa học - Đại học Đồng Nai, số 2-2016, tr. 101- 108.
[4]. Trung tâm khí tượng thủy văn. Báo cáo dự báo thời tiết giai đoạn 2010-2016, Đăk Nông.
[5]. Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường (2011). Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và xác định các giả pháp thích ứng.
[6]. Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường (2010). BĐKH và tác động ở Việt Nam.

Các tác giả

Trang Bùi Thị Thu
btttrang@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Thành Nguyễn Khắc
Thương Phan Thị Hoài
Bùi Thị Thu, T., Nguyễn Khắc, T., & Phan Thị Hoài, T. (2017). 13. ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỚI HOẠT ĐỘNG SINH KẾ CỦA NGƯỜI DÂN THỊ TRẤN ĐĂK MÂM, HUYỆN KRÔNG NÔ, TỈNH ĐĂK NÔNG. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (17), 105–114. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/51
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

06. ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG NHÔM (Al) TRONG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT CỦA CÁC ĐƠN VỊ CẤP NƯỚC QUY MÔ NHỎ GIAI ĐOẠN 2020 - 2022

Trâm Trần Quỳnh, Hải Nguyễn Tuấn, Hiền Đỗ Phương, Hà Lê Thái, Hương Nguyễn Thị Mai, Huyền Đỗ Vũ...
Abstract View : 15
Download :4