15. THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI TỈNH YÊN BÁI

Minh Thái Thị Thanh

Giới thiệu

Biến đổi khí hậu thể hiện rõ nét trong nhiều thập kỷ qua tại tỉnh Yên Bái. Giai đoạn 2011 - 2016, nhiệt độ trung bình tăng khá nhanh, mỗi năm khoảng 0,28 oC. Lượng mưa có xu thế giảm, trung bình mỗi năm từ 1 - 7 mm. Các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện như không khí lạnh tăng cường về cường độ, nắng nóng, mưa đá, mưa trái mùa,… Trước những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, tỉnh Yên Bái đã chủ động xây dựng kế hoạch hành động ứng phó. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai các hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu từ 2012 đến nay, tỉnh gặp nhiều khó khăn dẫn đến chỗ các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu chưa cao, cụ thể: Tổ chức, bộ máy quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu còn mỏng, khó khăn về nguồn vốn, tích hợp yếu tố biến đổi khí hậu vào quy hoạch tỉnh vẫn còn đang rất lúng túng trong thực tiễn ở địa phương.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2022). Thông tư 01/2022/TT-BTNMT ngày 07/01/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu.
[2]. Nguyễn Tuấn Anh và cộng sự (2022). Kinh nghiệm của một số quốc gia trong hoạt động lập pháp và thực thi pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.
[3]. Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái (2015). Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, gia cố hồ chứa nước xã suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
[4]. Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái (2018). Quyết định số 2254/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình đê chống ngập sông Hồng khu vực xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
[5]. Philippines (2009). Climate Change Act of 2009.
[6]. The United Kingdom (2008). Climate Change Act 2008.

Các tác giả

Minh Thái Thị Thanh
tttminh@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Thái Thị Thanh, M. (2023). 15. THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI TỈNH YÊN BÁI. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (47), 176–184. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/519
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả