13. NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI XÃ ĐẢO NHƠN CHÂU, THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH

Trang Lê Thị Thùy, My Hà Trần Kiều

Giới thiệu

Theo Luật số 72/2020/QH14, Luật Bảo vệ môi trường quy định cụ thể về việc quản lý chất thải rắn sinh hoạt, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn phát sinh sẽ bắt buộc phải thực hiện trước khi được thu gom và vận chuyển về khu xử lý. Trong bối cảnh đó, xã đảo Nhơn Châu là một trong những phường/xã trên địa bàn TP. Quy Nhơn đã thực hiện việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và xử lý hiệu quả. Tất cả các hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn xã đều có thùng rác 3 ngăn để phân loại; 71 % ở thôn Tây, 86 % ở thôn Trung và 46 % ở thôn Đông vẫn tiếp tục duy trì công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn sau thời gian dự án. 100 % lượng rác đều được thu gom và vận chuyển về bãi rác. Công tác xử lý chất thải rắn sinh hoạt chủ yếu hiện nay tại xã vẫn là phương pháp đốt, 12 % hộ gia đình thực hiện mô hình làm phân compost nhưng không thường xuyên. Chiến lược phát triển Cù lao xanh không rác thải nhựa đã được đặt ra và đang trên con đường xây dựng xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025. Vì thế, giải pháp nâng cao công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại địa phương là rất cần thiết.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Quỹ Môi trường toàn cầu - Chương trình dự án nhỏ (2022). Nâng cao năng lực quản lý và ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng địa phương, xây dựng mô hình cộng đồng thu gom, phân loại, xử lý nhằm giảm thiểu rác thải nhựa tại các xã, phường ven biển thuộc Vịnh Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Báo cáo tổng kết dự án.
[2]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2019). Đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam.
[3]. Nguyễn Văn Phước (2008). Quản lý và xử lý chất thải rắn. Giáo trình. Nhà xuất bản Xây dựng.
[4]. UBND tỉnh Bình Định (2018). Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định lộ trình năm 2018 - 2019.
[5]. UBND xã Nhơn Châu (2022). Báo cáo số 02/BC-UBND về kết quả triển khai, thực hiện các mô hình xử lý và phân loại rác thải tại nguồn trên địa bàn xã.
[6]. UBND xã Nhơn Châu (2022). Tờ trình 01/TTr-UBND về việc xin phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch Bãi xử lý rác thải theo phê duyệt đề án quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Nhơn Châu

Các tác giả

Trang Lê Thị Thùy
lethithuytrang@qnu.edu.vn (Liên hệ chính)
My Hà Trần Kiều
Lê Thị Thùy, T., & Hà Trần Kiều, M. (2023). 13. NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI XÃ ĐẢO NHƠN CHÂU, THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (47), 145–160. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/517
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

06. ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG NHÔM (Al) TRONG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT CỦA CÁC ĐƠN VỊ CẤP NƯỚC QUY MÔ NHỎ GIAI ĐOẠN 2020 - 2022

Trâm Trần Quỳnh, Hải Nguyễn Tuấn, Hiền Đỗ Phương, Hà Lê Thái, Hương Nguyễn Thị Mai, Huyền Đỗ Vũ...
Abstract View : 15
Download :4