04. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ HẠN HÁN GÂY RA TRÊN LƯU VỰC SÔNG VU GIA - THU BỒN TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Bính Đỗ Thị

Giới thiệu

Trong những năm gần đây, tình hình hạn hán ở nước ta ngày càng gay gắt về cường độ và mở rộng về phạm vi với tần suất xuất hiện ngày càng tăng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông, lâm nghiệp và đời sống của nhân dân, đặc biệt đối với lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, là hệ thống sông lớn nhất ở khu vực Trung Trung Bộ, bao trùm hầu hết lãnh thổ thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam. Vấn đề hạn hán trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn đã và đang hạn chế sự phát triển nền kinh tế của tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, đồng thời tàn phá môi trường, môi sinh, tác động mạnh đến đời sống kinh tế - xã hội, nhất là người nông dân. Nghiên cứu này thực hiện đánh giá nguy các kịch bản biến đổi khí hậu trong giai đoạn đầu thế kỷ XXI trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

1. Đinh Phùng Bảo (2016). Nghiên cứu, xây dựng công nghệ dự báo dòng chảy mùa cạn và cảnh báo hạn hán, xâm nhập mặn phục vụ vận hành điều tiết liên hồ chứa hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn trong mùa cạn. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ.
2. Vũ Đức Long (2019). Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do hạn hán cho các địa phương thuộc khu vực Tây Nguyên trong điều kiện biến đổi khí hậu. Đề tài nghiên cứu cấp Bộ.
3. Đào Xuân Học (2001). Nghiên cứu các giải pháp giảm nhẹ thiên tai hạn hán các tỉnh duyên hải miền Trung từ Hà Tĩnh đến Bình Định. Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước.
4. Trương Đức Trí (2016). Nghiên cứu hạn hán ở khu vực Nam Trung Bộ trong điều kiện biến đổi khí hậu, kết quả dự tính và giải pháp ứng phó. Đại học Quốc Gia Hà Nội, Luận án tiến sĩ.
5. Masih, I., Uhlenbrook, S., Maskey, S., Smakhtin, V. (2011). Streamflow trends and climate linkages in the Zagros Mountain, Iran. Climate Change, 104, 317 - 338.
6. Kite, G.W., Pietroniro, A. (1996). Remote sensing applications in hydrological modelling. Hydrological Sciences Journal 41 (4): 563 - 591.
7. Susan L. Neitsch et al. (2009). Overview of Soil and Water Assessment Tool (SWAT) Model. In: Arnold, J et al., eds. Soil and Water Assessment Tool (SWAT): Global applications. Special publication no. 4. World Associatiom of Soil and Water Conservation, Bangkok: Funny Publishing, p. 3 - 23.

Các tác giả

Bính Đỗ Thị
dtbinh@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Đỗ Thị, B. (2023). 04. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ HẠN HÁN GÂY RA TRÊN LƯU VỰC SÔNG VU GIA - THU BỒN TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (47), 38–50. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/508
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

<< < 7 8 9 10 11 12 13 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

02. NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG NƯỚC DÂNG DO GIÓ MÙA KHU VỰC BIỂN TÂY NAM BỘ

Tuấn Nguyễn Lê, Khang Nguyễn Thị, Thủy Phạm Thị
Abstract View : 7
Download :5

10. TỔNG QUAN QUY TRÌNH GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG NHẬN CHÌM CHẤT NẠO VÉT Ở BIỂN VÀ ĐỀ XUẤT CHO VIỆT NAM

Dũng Lê Đức, Trưởng Hoàng, Hiền Vũ Thị, Dương Phạm Minh, Quỳnh Bùi Ngọc
Abstract View : 7
Download :2

05. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HẠN HÁN BẰNG CHỈ SỐ THIẾU HỤT DÒNG CHẢY VÙNG HẠ LƯU ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Thiện Trần Đức, Bính Đỗ Thị, Anh Nguyễn Phương
Abstract View : 303
Download :82