12. ẢNH HƯỞNG CỦA NHỰA POLYETHYLENE TEREPHTHALATE ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ KHẢ NĂNG XỬ LÝ AMONI CỦA BÈO TẤM LEMNA SP.

Oanh Đoàn Thị, Hằng Nguyễn Thị Vĩnh, Ngọc Bùi Kim, Đạt Nguyễn Thụ, Linh Chu Phương, Đạt Nguyễn Tiến, Hà Trịnh Thu, Hiếu Phùng Đức, Trung Nguyễn Thành, Hiệp Lộc Đức

Giới thiệu

Rác thải nhựa đã trở thành một vấn đề môi trường nghiêm trọng ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Mặc dù nhiều nghiên cứu đã được thực hiện để đánh giá hiện trạng về ô nhiễm chất thải nhựa trong các hệ sinh thái, nhưng sự hiểu biết về tác động của các hạt nhựa đối với thực vật vẫn còn hạn chế. Trong nghiên cứu này, nhựa Polyethylene Terephthalate (PET) đã được lựa chọn để nghiên cứu ảnh hưởng của các mảnh nhựa đến sự sinh trưởng và khả năng xử lý amoni của bèo tấm Lemna sp. trong điều kiện phòng thí nghiệm. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhựa PET 1 mm có sự ức chế lên khả năng sinh trưởng, sự dài rễ và khả năng xử lý amoni của bèo tấm Lemna sp. tương ứng với 36,36 %, 29,76 % và 21,8 %. Khi tăng khối lượng nhựa PET 1 mm, tỷ lệ ức chế của nhựa lên sinh trưởng và khả năng xử lý amoni của bèo tấm càng tăng. Điều này cho thấy sự xuất hiện của vi nhựa PET trong môi trường nước ức chế khả năng sinh trưởng của bèo tấm Lemna sp. Do đó, cần có những nghiên cứu sâu hơn để hiểu rõ hơn về tác động của các mảnh nhựa PET đối với các giai đoạn sinh trưởng khác nhau và khả năng xử lý nước của bèo tấm.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Balestri, E., Menicagli, V., Ligorini, V., Fulignati, S., Raspolli Galletti, A.M., Lardicci, C., (2019). Phytotoxicity assessment of conventional and biodegradable plastic bags using seed germination test. Ecol. Indicat. 102, 569e580.
[2]. Bhattacharya, P., Lin, S., Turner, J.P., Ke, P.C., (2010). Physical adsorption of charged plastic nanoparticles affects algal photosynthesis. J. Phys. Chem. C 114, 16556 - 16561.
[3]. Thi Thuy Duong, Phuong Thu Le, Thi Nhu Huong Nguyen, Thi Quynh Hoang, Ha My Ngo, Thi Oanh Doan, Thi Phuong Quynh Le, Huyen Thuong Bui, Manh Ha Bui, Van Tuyen Trinh, Thuy Lien Nguyen, Nhu Da Le, Thanh Mai Vu, Thi Kim Chi Tran, Tu Cuong Ho, Ngoc Nam Phuong, Emilie Strady (2022). Selection of a density separation solution to study microplastics in tropical riverine sediment. Environ Monit Assess (2022) 194:65.
[4]. He Y., Fan, G.J., Wu, G.E., Kou, X., Li, T.T., Tian, F., Gong, H., (2019). Influence of packaging materials on postharvest physiology and texture of garlic cloves during refrigeration storage. Food Chem. 298, 125019.
[5]. Geyer, R., Jambeck, J.R., Law, K.L., (2017). Production, use and fate of all plastics ever made - supplementary information. Science advances, 3, 19 - 24.
[6]. Pflugmacher, S., Sulek, A., Mader, H., Heo, J., Noh, J.H., Penttinen, O.P., Kim, Y., Kim, S., Esterhuizen, M., (2020). The influence of new and artificial aged microplastic and leachates on the germination of lepidium sativum l. Plants 9.
[7]. Sanjana, V. Kulkarni, Yogendra, Shastri (2020). Economic analysis and life cycle assessment of pyrolysis of plastic waste in Mumbai, India. In: Ghosh, S. (Ed.), Sustainable Waste Management: Policies and case studies. Springer, Singapore.
[8]. Sajiki, J., Yonekubo, J., (2003). Leaching of Bisphenol A (BPA) to seawater from polycarbonate plastic and its degradation by reactive oxygen species. Chemosphere 51, 55 - 62.
[9]. Xu, Z., Xiong, X., Zhao, Y., Xiang, W., Wu, C., (2020). Pollutants delivered every day: Phthalates in plastic express packaging bags and their leaching potential. J. Hazard Mater. 384, 121282.
[10]. Yueling Qi, Xiaomei Yang, Amalia Mejia Pelaez, Esperanza Huerta Lwanga, Nicolas Beriot, Henny Gertsen, Paolina Garbeva, Violette Geissen (2018). Macro- and micro- plastics in soil-plant system: Effects of plastic mulch film residues on wheat (Triticum aestivum) growth. Science of the Total Environment 645 (2018) 1048 - 1056.

Các tác giả

Oanh Đoàn Thị
dtoanh@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Hằng Nguyễn Thị Vĩnh
Ngọc Bùi Kim
Đạt Nguyễn Thụ
Linh Chu Phương
Đạt Nguyễn Tiến
Hà Trịnh Thu
Hiếu Phùng Đức
Trung Nguyễn Thành
Hiệp Lộc Đức
Đoàn Thị, O., Nguyễn Thị Vĩnh, H., Bùi Kim, N., Nguyễn Thụ, Đạt, Chu Phương, L., Nguyễn Tiến, Đạt, Trịnh Thu, H., Phùng Đức, H., Nguyễn Thành, T., & Lộc Đức, H. (2023). 12. ẢNH HƯỞNG CỦA NHỰA POLYETHYLENE TEREPHTHALATE ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ KHẢ NĂNG XỬ LÝ AMONI CỦA BÈO TẤM LEMNA SP. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (46), 108–114. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/499
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >> 

06. ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG NHÔM (Al) TRONG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT CỦA CÁC ĐƠN VỊ CẤP NƯỚC QUY MÔ NHỎ GIAI ĐOẠN 2020 - 2022

Trâm Trần Quỳnh, Hải Nguyễn Tuấn, Hiền Đỗ Phương, Hà Lê Thái, Hương Nguyễn Thị Mai, Huyền Đỗ Vũ...
Abstract View : 15
Download :4