11. NGHIÊN CỨU PHÂN VÙNG Ô NHIỄM NƯỚC HỒ TRÚC BẠCH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Dũng Vũ Lê, Ngọc Nguyễn Bích

Giới thiệu

Để cung cấp cơ sở khoa học hỗ trợ các nhà quản lý trong việc kiểm soát ô nhiễm và quy hoạch phát triển đô thị, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu phân vùng chất lượng nước hồ Trúc Bạch, thành phố Hà Nội. Kết quả quan trắc tại 30 vị trí nước hồ Trúc Bạch và phân tích 8 thông số đặc trưng của môi trường nước tại phòng thí nghiệm như pH, độ đục, DO, TSS, BOD­5, COD, NO-3, Cl- cho thấy chất lượng nước hồ Trúc Bạch đang bị ô nhiễm chất hữu cơ, giá trị COD và BOD5 vượt giới hạn cho phép theo QCVN 08-MT/2015-BTNMT (cột B2). Nghiên cứu đã xây dựng được các bản đồ phân bố không gian ô nhiễm đối với các thông số ô nhiễm theo 4 cấp: ô nhiễm, ô nhiễm nhiều, ô nhiễm rất nhiều và ô nhiễm cực nhiều, hầu hết nước hồ Trúc Bạch đều ở mức độ rất ô nhiễm và cực ô nhiễm. Từ kết quả nghiên cứu đã đề xuất được ba nhóm giải pháp nhằm xử lý, giảm thiểu mức độ ô nhiễm nước mặt hồ Trúc Bạch để bảo vệ sức khỏe và cuộc sống của người dân.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Báo cáo môi trường quốc gia (2012). Báo cáo môi trường nước mặt.
[2]. Lê Trình, Nguyễn Lê Tú Quỳnh (2013). Nghiên cứu phân vùng ô nhiễm môi trường nước sông vùng Hà Nội, Viện Khoa học Môi trường và Phát triển.
[3]. Lê Trình (2012). Hiện trạng chất lượng nước mặt trên địa bàn Hà Nội. Báo cáo chuyên đề, dự án Quy hoạch BVMT thủ đô Hà Nội đến năm 2020, chủ nhiệm dự án: sở TN-MT Hà Nội, 4/2012.
[4]. QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.
[5]. Sở TN&MT Hà Nội (2012). Báo cáo Dự án "Quy hoạch Bảo vệ môi trường Thủ đô Hà Nội đến năm 2020", 10/2012.

Các tác giả

Dũng Vũ Lê
vldung@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Ngọc Nguyễn Bích
Vũ Lê, D., & Nguyễn Bích, N. (2017). 11. NGHIÊN CỨU PHÂN VÙNG Ô NHIỄM NƯỚC HỒ TRÚC BẠCH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (17), 91–98. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/49
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

09. PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP SINH THÁI: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI KHU CÔNG NGHIỆP CÁI MÉP, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Hiền Hồ Thị Thanh, Châu Nguyễn Điền, Hùng Hồ Việt, Ngọc Nguyễn Huy Thanh
Abstract View : 32
Download :24