15. HIỆN TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT HỢP LÝ HUYỆN HÓC MÔN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Oanh Nguyễn Thị, Liêu Phan, Hiền Nguyễn Thị Thu, Lâm Lê Chí

Giới thiệu

Nghiên cứu này nhằm đánh giá hiện trạng và phân tích xu hướng sử dụng đất từ năm 2010 đến năm 2020 trên địa bàn huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu đã sử dụng các phương pháp thu thập, tổng hợp và phân tích, xử lý số liệu, tài liệu; Phương pháp khảo sát thực địa và phương pháp so sánh để làm rõ xu hướng chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất huyện Hóc Môn. Kết quả cho thấy, diện tích đất nông nghiệp của Hóc Môn giảm mạnh từ 6.855,57ha (2010) xuống còn 1.200ha (2020) và các hoạt động nông nghiệp tập trung chủ yếu vào các mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao. Ngược lại, diện tích đất phi nông nghiệp tăng mạnh từ 4.699,01ha (20210) tăng lên 9.743,37ha (2020), trong đó đất ở chiếm diện tích lớn nhất 4.782,71ha. Về những khó khăn và tồn tại trong quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất còn nhiều vấn đề như công tác xử lý vi phạm trong sử dụng đất, xử lý khiếu nại đất đai. Đặc biệt, điểm mới của nghiên cứu đã làm rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ đất ngập nước tại địa phương. Như vậy, bảo tồn đất ngập nước là mục tiêu quan trọng nhưng chưa được nhắc tới trong quy hoạch sử dụng đất của huyện. Từ kết quả trên, đề xuất định hướng sử dụng đất hợp lý đến năm 2035.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Phan Liêu, Nguyễn Thị Oanh (2023). Đất ngập nước đô thị - vấn đề toàn cầu và cấp thiết cho thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Khoa học đất, Hội Khoa học đất Việt Nam, số 70, 84 - 89.
[2]. Nguyễn Thị Oanh (2016). Thực trạng và định hướng phát triển kinh tế đất ngập nước vùng Đông Bắc huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Luận văn Thạc sĩ Địa lý học, Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, 123 trang.
[3]. Nguyễn Thị Oanh, Phan Liêu (2016). Quản lý có hiệu quả hệ sinh thái đất ngập nước ở Nam Việt Nam. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ IX, trang 39 - 45.
[4]. Nguyễn Thị Oanh, Phan Liêu & Trương Văn Tuấn (2016). Xác định quỹ đất ngập nước vùng Đông Bắc huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, số 12 (90), 185 - 194.
[5]. Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh (2022). Định hướng phát triển huyện Hóc Môn và Củ Chi trong quy hoạch chung thành phố Hồ Chí Minh.
[6]. Lê Quang Trí, Phạm Thanh Vũ (2010). Xác định một số tiêu chí cho đánh giá đất đai bán - định lượng trên 02 vùng sinh thái khác nhau. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 114 - 124.

Các tác giả

Oanh Nguyễn Thị
nguyenoanhtxt@gmail.com (Liên hệ chính)
Liêu Phan
Hiền Nguyễn Thị Thu
Lâm Lê Chí
Nguyễn Thị, O., Phan, L., Nguyễn Thị Thu, H., & Lê Chí, L. (2023). 15. HIỆN TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT HỢP LÝ HUYỆN HÓC MÔN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (45), 159–169. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/486
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

03. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI

Nam Trương Thanh, Thơ Lê Văn, Duy Nguyễn Lê, Huyền Vương Vân, Anh Trần Thị Mai
Abstract View : 78
Download :27