10. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT LƯU VỰC SÔNG THU BỒN

Quang Nguyễn Tiến, Mạnh Trịnh Xuân, Khoa Thi Văn Lê

Giới thiệu

Lưu vực sông Thu Bồn có vị trí địa lý, địa hình và điều kiện tự nhiên khá phức tạp. Lưu vực sông này được đánh giá là nơi dễ chịu những tác động và tổn thương do các diễn biến bất lợi của các yếu tố như biến đổi khí hậu, thuỷ văn, xâm nhập mặn, cũng như các hoạt động quản lí khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên không hợp lý đang diễn ra rất mạnh mẽ, đặc biệt là nguồn tài nguyên nước. Bài báo này tập trung vào việc nghiên cứu sự biến động của tài nguyên nước mặt trên lưu vực sông Thu Bồn dưới tác động của biến đổi khí hậu dựa trên việc phân tích chuỗi số liệu thực đo và sử dụng công cụ mô hình toán thuỷ văn (MIKE NAM). Kết quả nghiên cứu sử dụng hai kịch bản RCP4.5 và RCP 8.5 cho thấy lưu lượng trung bình năm trên lưu vực tăng từ 11.5-18.9%, lưu lượng mùa lũ có xu thế tăng từ 6.9-11.3%. Tuy nhiên, lưu lượng mùa kiệt lại giảm vào khoảng 0.7% ở đầu thế kỷ đối với kịch bản RCP4.5, ngược lại với kịch bản RCP8.5 lưu lượng mùa kiệt có xu thế tăng vào khoảng 1.3-11.8% so với thời kì cơ sở.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Bộ Tài Nguyên và Môi Trường (2016). Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam.
[2]. Đinh Phùng Bảo (2001). Đặc điểm khí hậu, thủy văn tỉnh Quảng Nam. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Nam. Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng.
[3]. Trần Thanh Xuân, Hoàng Minh Tuyển, Lê Tuấn Nghĩa, Lương Hữu Dũng (2011). Tác động của Biến đổi khí hậu đến dòng chảy trong sông Tuyển tập Báo cáo Khoa học lần thứ XIII, tr. 146 - 153.
[4]. http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20161216/quang-nam-lu-chong-lu-hang-nghin-ngoi-nha-bi-ngap/1237162.html
[5]. D. Labat, Y. Godderis, J. L. Probst (2004). Evidence for global runoff increase related to climate warming. Advances in Water Resources, 27, pp. 631- 642.
[6]. Fuji technology press ltd (2014). Impact of Climate Change on River Flows in the Black Volta River, JDR Vol.9 No.4 pp. 432-442doi: 10.20965/jdr.2014.p0432(2014)
[7]. DHI (2011). MIKE NAM manual.

Các tác giả

Quang Nguyễn Tiến
Mạnh Trịnh Xuân
txmanh@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Khoa Thi Văn Lê
Nguyễn Tiến, Q., Trịnh Xuân, M., & Thi Văn Lê, K. (2017). 10. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT LƯU VỰC SÔNG THU BỒN. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (17), 89–90. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/48
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

08. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN DÒNG CHẢY TRÊN HỆ THỐNG SÔNG LẠI GIANG, TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ngọc Nguyễn Thị Bích, Tình Trần Văn, Anh Nguyễn Thị Lan
Abstract View : 128
Download :31