02. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ PH VÀ NGUỒN CARBON ĐẾN TĂNG TRƯỞNG HỆ SỢI ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO (Cordyceps militaris NBRC 9787) TRONG MÔI TRƯỜNG THẠCH

Hảo Đàm Thị, Cúc Nguyễn Thị Kim

Giới thiệu

Nấm đông trùng hạ thảo - (Cordyceps militaris NBRC 9787 - Nhật Bản) đã và đang được coi là một loại dược liệu cao cấp trong số các loại thảo dược. Trong nghiên cứu này, ảnh hưởng của pH (4,0 - 4,5; 6,5 - 7,0; 8,5 - 9,0), nguồn carbon (Glucose và Saccarose) tới sinh khối và đường kính vòng nấm của môi trường thạch trong nhân nuôi giống đông trùng hạ thảo đã được nghiên cứu và đánh giá. Kết quả cho thấy, pH tốt nhất cho sinh trưởng của giống nấm đông trùng hạ thảo pH ~ 6,5 -7,0. Ở điều kiện môi trường có pH ~ 4,0 - 4,5, hệ sợi nấm dường như không phát triển, chúng có thể phát triển ở pH ~ 8,5 - 9,0. Khi xem xét nguồn carbon, kết quả cho thấy không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê trong kích thước vòng nấm và khối lượng hệ sợi nấm khi nuôi trồng trong môi trường bổ sung đường Glucose và đường Saccarose. Tuy nhiên, khi xem xét tính phổ dụng và giá thành của hai nguồn đường thì nguồn đường Glucose thường được sử dụng để nuôi trồng nấm đông trùng hạ thảo.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Ahn YJ., Park SJ., Lee SG., Shin SC., Choi DH. (2000). Cordycepin: Selective growth inhibitor derived from liquid culture of Cordyceps militaris against Clostridium spp. J. Agric. Food Chem., 48, 2744 - 2748.
[2]. Akalesh Kumar Verma (2020). Cordycepin: A bioactive metabolite of Cordyceps militaris and polyadenylation inhibitor with therapeutic potential against COVID-19. Journal of Biomolecular Structure. Doi: 10.1080/07391102.2020.1850352.
[3]. Chen, W., Z. Zhao, S. F. Chen, and Y. Q. Li (2008). Op - timization for the production of exopolysacchsaride from Fomes fomentarius in submerged culture and its antitumor effect in vitro. Bioresour. Technol. 99: 3187 - 3194.
[4]. Cho, E. J., J. Y. Oh, H. Y. Chang and J. W. Yun (2006). Production of exopolysaccharides by submerged myce - lial culture of a mushroom Tremella fuciformis. J. Bio-technol. 127: 129 - 140.
[5]. Das SK., Masuda M., Mikio S. (2010). Medicinal uses of the mushroom Cordyceps militaris: Current state and prospects. Fitoterapia. 81:961 - 968.
[6]. Dong J, Lei C., Ai X., Wang Y. (2012). Selenium enrichment on Cordyceps militaris Link and analysis on its main active components. Applied Biochemistry and Biotechnology. 166:1215 - 1224.
[7]. Jeong Seok Kwon, Jong Seok Lee, Won Cheol Shin, Keun Eok Lee and Eock Kee Hong (2009). Optimization of culture conditions and medium components for the production of mycelial biomass and exo - polysaccharides with Cordyceps militaris in liquid culture. Biotechnology and Bioprocess Engineering 2009, 14: 756 - 762. Doi/10.1007/s12257-009-0024-0.
[8]. Jeong, G. T., J. C. Woo, and D. H. Park (2007). Effect of plant growth regulators on growth and biosynthesis of phenolic compounds in genetically transformed hairy roots of Panax ginseng C. A. Meyer. Biotechnol. Bio - process Eng. 12: 86 - 91.
[9]. Kim GY., Ko WS., Lee JY., Lee JO., Ryu CH., Choi BT., Park YM., Jeong YK., Lee KJ., Choi KS., Heo MS., Choi YH. (2006). Water extract of Cordyceps militaris enhances maturation of murine bone marrowderived dendritic cells in vitro. Biol .Pharm. Bull. 29, 354 - 360.
[10]. Lê Thị Tươi, Lê Thị Huệ, Cao Tuấn Kiệt, Nguyễn Đức Hiếu, Đỗ Thị Hồng, Lê Thị Tuyết Mai và Vũ Thị Bích Huyền (2021). Đánh giá hiểu quả bổ sung một số nguồn nito và carbon vào môi trường nuôi cấy đến sự phát triển và khả năng tích lũy hoạt chất của nấm đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris. Tạp trí Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 10.18173/2354-1059.2021-0071.
[11]. Li N., Song JG., Liu JY., Zhang H. (1995). Compared chemical composition between Cordyceps militaris and Cordycpes sinensis. Journal of Jilin Agriculture University 17, 80 - 83.
[12]. Li SP., Yang FQ., Tsim KWK. (2006). Quality control of Cordyceps sinensis, a valued traditional Chinese medicine. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 41, 1571 - 84.
[13]. Li Y, Xue WJ, Tian PX, Ding XM, Yan H, Pan XM, et al., (2009). Clinical application of Cordyceps sinensis on immunosuppressive Therapy in Renal Transplantation. Transplant Proc 2009; 41:1565-9.
[14]. Liu WC, Chuang WL, Tsai ML, Hong JH, Mcbride WH, Chiang CS., (2008). Cordyceps sinensis health supplement enhances recovery from taxolinduced leukopenia. Exp Biol Med 2008; 233:447-55.
[15]. Liu ZY., Yao YJ., Liang ZQ. (2001). Molecular evidence for the anamorphteleomorph connection in Cordyceps sinensis. Mycological Research. 105: 827 - 832.
[16]. McKenna DJ, Jones K, Hughes K. (2002). Botanical medicines: The desk reference for major herbal supplements. 2nd ed. New York: The Haworth Herbal Press.
[17]. Mehmet Akif Kaymakci and Eray Metin Guler (2020). Promising potential Pharmaceuticals from the Genus Cordyceps for COVID-19 treatment: A review study. Bezmialem Science 8(3):140 - 144. Doi:10.14235/bas.galenos.2020.4532.
[18]. Nan JX., Park EJ., Yang BK., Song CH., Ko G., Sohn DH. (2001). Antifibrotic effect of extracellular biopolymer from submerged mycelial cultures of Cordyceps militaris on liver fibrosis induced by bile duct ligation and scission in rats. Arch. Pharm. Res. 24, 327 - 332.
[19]. Pokhrel, C. P. and S. Ohga (2007). Submerged culture conditions for mycelial yield and polysaccharide pro - duction by Lyophyllum decastes. Food Chem. 105: 641 - 646.
[20]. Seok Kwon J, Seok Lee J, Cheol Shin W, Eok Lee K, Kee Hong E., (2009). Optimization of culture conditions and medium components for the production of mycelial biomass and exo - polysaccharides with Cordyceps militaris in liquid culture. Biotechnology and Bioprocess Engineering, 756 - 762, 14.
[21]. Sun H, Hu T, Guo Y, Liang Y. (2018). Preservation affects the vegetative growth and fruiting body production of Cordyceps militaris. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 166, 34(3).
[22]. Wang GD. (1995). Ecology, cultivation and application of Cordyceps and Cordyceps sinensis. Scientific and Technical documents, Beijing.
[23]. Wang JF., Yang CQ. (2006). Research survey on artificial cultivation and product development of Cordyceps militaris. Lishizhen Medicine and Material Medical Research. 17:268 - 269.

Các tác giả

Hảo Đàm Thị
Cúc Nguyễn Thị Kim
nguyencuc@tlu.edu.vn (Liên hệ chính)
Đàm Thị, H., & Nguyễn Thị Kim, C. (2023). 02. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ PH VÀ NGUỒN CARBON ĐẾN TĂNG TRƯỞNG HỆ SỢI ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO (Cordyceps militaris NBRC 9787) TRONG MÔI TRƯỜNG THẠCH. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (45), 12–20. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/473
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

06. ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG NHÔM (Al) TRONG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT CỦA CÁC ĐƠN VỊ CẤP NƯỚC QUY MÔ NHỎ GIAI ĐOẠN 2020 - 2022

Trâm Trần Quỳnh, Hải Nguyễn Tuấn, Hiền Đỗ Phương, Hà Lê Thái, Hương Nguyễn Thị Mai, Huyền Đỗ Vũ...
Abstract View : 13
Download :3