9. Development of water allocation scenarios for Ve river basin

Giang Nguyễn Tiền, Hà Nguyễn Ngọc, Nhân Phạm Quý

Abstract

This paper introduces the process of developing water allocation scenarios on Ve river basin and its results. Having all four surface water allocation scenarios based for allocating surface water to the users in planning periods. In normal conditions, with discharge-frequency value of Q85, the total allocable water can be 665.86 million m3, which is the basis for scenarios development of water allocation plan in Ve river basin by both each user on each sub-basin. The results showed that surface water allocation can address 98% meet the demand for each user and over 95% for each sub-basin. The above results will also be the basis for the development of water allocation plans under different scenarios and allocation criteria for surface water allocation in Ve river basin. A flowchart of river basin water allocation process was proposed as a method of empirical implementation in the process of allocating water resources to other river basins.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Tiền Giang (2016). Chỉ số tài nguyên nước mặt lưu vực sông Vệ, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 32, Số 3S (2016) 67-76.
[2]. Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Tiền Giang (2015). Tài nguyên nước mặt lưu vực sông Vệ, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 31, số 3S (2015) 104-115.
[3]. Nguyễn Chí Công, Nguyễn Ngọc Hà (2014). Phương pháp phân bổ nguồn nước lưu vực sông trong tình huống thiếu nước trên cơ sở hiện trạng khai thác, sử dụng nước, Tài nguyên và Môi trường, kỳ 2 - tháng 10/2014, 22-23.
[4]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2015). Thông tư số 42/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2015 về quy định kỹ thuật quy hoạch tài nguyên nước.
[5]. Nguyễn Ngọc Hà (2012). Nghiên cứu áp dụng mô hình WEAP tính cân bằng nước lưu vực sông Vệ, Luận văn Thạc sĩ khoa học.
[6]. Trung tâm quy hoạch tài nguyên nước quốc gia (2013). Quy hoạch tài nguyên nước vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, báo cáo tổng hợp.
[7]. Viện Quy hoạch Thủy lợi (2013). Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, báo cáo tổng hợp,
[8]. Niên giám thống kê tỉnh Quảng Ngãi 2013, NXB Thống kê 2014.
[9]. R, Speed, Li Y,, T, Le Quesne, G, Pegram and Z, Zhiwei (2013). Basin Water Allocation Planning: Principles, procedures and approaches for basin allocation planning, UNESCO, Paris.
[10]. Tô Trung Nghĩa (2004). Luận giải về kịch bản trong quy hoạch chiến lược phát triển tài nguyên nước, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường Vol.5.

Authors

Giang Nguyễn Tiền
Hà Nguyễn Ngọc
Nhân Phạm Quý
pqnhan@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Nguyễn Tiền, G., Nguyễn Ngọc, H., & Phạm Quý, N. (2017). 9. Development of water allocation scenarios for Ve river basin. Science Journal of Natural Resources and Environment, (17), 73–83. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/47
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

08. Assessment of climate change impacts on the Lai Giang river flow in Binh Dinh province

Ngọc Nguyễn Thị Bích, Tình Trần Văn, Anh Nguyễn Thị Lan
Abstract View : 41
Download :6

05. Social vulnerability of rice-based farming households to salinity intrusion in the Vietnamese Mekong Delta

Danh Võ Thành, Khải Huỳnh Việt, Khôi Phan Đình, Trúc Ngô Thị Thanh, Ngân Nguyễn Văn, Hằng Trương...
Abstract View : 107
Download :46

10. Using the WQI index to assess water quality in Quy Nhon city from 2015 to 2020

Vi Nguyễn Thị Tường, Trang Trương Thị Thùy
Abstract View : 121
Download :35