13. Using VNREDSat-1 satellite images to determine the distribution of Chlorophyll-a in the lagoon and Thuan An estuary, Thua Thien Hue province

Huy Chu Xuân, Chung Phạm Văn, Thảo Đỗ Thị Phương, Ngọc Nguyễn Minh, Phước Lê Anh, Tuấn Lê Anh, Thủy Lê Thu, Ái Tống Thị Huyền, Thuận Đặng Thế

Abstract

Chlorophyll-a is an indicator for the presence and quantity of algae, cyanobacteria; It often used as a basic indicator to assess the eutrophication or water quality of inland water bodies because it directly reflects the health of aquatic ecosystems. Using remote sensing data to extract Chlorophyll-a is one of the basic applications in water quality monitoring with the advantage of providing information regularly and continuously observed in a large area. This paper presents the results of using VNREDSat-1 satellite images to determine the distribution of Chlorophyll-a in the lagoon and Thuan An - Thua Thien Hue estuaries to serve the assessment the current state of the water environment. The real measured value and image value are similar. It is completely feasible when applying VNREDSat-1 image to calculate Chlorophyll-a.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Bonansea, M.; Rodriguez, M.C.; Pinotti, L.; Ferrero, S. Using multi-temporal Landsat imagery and linear mixed models for assessing water quality parameters in Río Tercero reservoir (Argentina). Remote Sens. Environ. 2015, 158, 28 - 41
[2]. Buma, W.G.; Lee, S.I. Evaluation of sentinel-2 and landsat 8 images for estimating chlorophyll-a concentrations in lake Chad, Africa. Remote Sens. 2020, 12, 2437.
[3]. Chapman D., (1992). Water quality assessments, 1st Ed., Chapman & Hall. WHO, UNESCO, UNEP, Great Britain.
[4]. Chu Xuân Huy, Nguyễn Minh Ngọc, Hoàng Hải, Bùi Doãn Cường, Nguyễn Lan Anh, Trần Tân Phong, Đỗ Thị Phương Thảo. Nghiên cứu ứng dụng ảnh viễn thám VNREDSat-1 đánh giá chất lượng nước phục vụ công tác nuôi trồng thủy sản khu vực Nhơn Trạch, Đồng Nai. Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường, Số 23, tháng 12/2018, trang 3 - 12.
[5]. Duan, H.; Zhang, Y.; Zhang, B.; Song, K.; Wang, Z. Assessment of chlorophyll-a concentration and trophic state for Lake Chagan using Landsat TM and field spectral data. Environ. Monit. Assess 2007, 129, 295 - 308.
[6]. Dương Thanh Nghị (2016). Báo cáo đề tài "Quan trắc và phân tích môi trường biển ven bờ miền Bắc 2016". Viện Tài nguyên và Môi trường biển, 55 trang.
[7]. Lê Minh Sơn (2008), Thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và hàm lượng Chlorophyll-a khu vực biển Đông từ ảnh MODIS. Tạp chí viễn thám và địa tin học số 5/2008.
[8]. Moses W., Gitelson A., Berdnikov S., Saprygin V., Povazhnyi V. (2012), Operational MERIS-based NIR-red algorithms for estimating chlorophyll-a concentrations in coastal waters - The Azov Sea case study. Remote Sensing of Environment 121, 118 - 124
[9]. Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thị Khánh Tuyền (2017). Phân tích tương quan giữa giá trị NDVI với hàm lượng Chlorophyll-a để thành lập bản đồ phân bố lục bình trên các con sông chảy qua tỉnh Bình Dương. Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một, số 4 (35) - 2017
[10]. Nguyễn Thị Thu Hà (2016), Thử nghiệm mô hình hóa sự phân bố không gian của hàm lượng Chlorophyll-a và chỉ số trạng thái phú dưỡng nước Hồ Tây sử dụng ảnh Sentinel-2A. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 32, Số 2S (2016) 121 - 130.
[11]. Nguyễn Văn Thảo (2015), Nghiên cứu các phương pháp phân tích, đánh giá và giám sát chất lượng nước ven bờ bằng tư liệu viễn thám độ phân giải cao và độ phân giải trung bình, đa thời gian; Áp dụng thử nghiệm cho ảnh của vệ tinh VNREDSat-1. Đề tài thuộc chương trình Khoa học và Công nghệ vũ trụ giai đoạn 2012 - 2015, mã số VT/CB-01/14-15.
[12]. O'Reilly J., Maritorena S., Mitchell G., Siegel D., Carder K., Garver S., Kahru M., and McClain C. (1998). Ocean color chlorophyll algorithms for SeaWiFS. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH, VOL. 103, NO. Cll, PAGES 24, 937 - 24, 953.
[13]. Tilstone G, Angel-Benavides I., Pradhan Y., Shutler J., Groom S., Sathyendranath S. (2011). An assessment of chlorophyll-a algorithms available for SeaWiFS in coastal and open areas of the Bay of Bengal and Arabian Sea, Remote Sensing of Environment 115, 2277 - 2291.
[14]. Vũ Văn Tác (2014), Phân bố hàm lượng chlorophyll trung bình tháng vùng biển Đông từ tháng 8/2011 đến 7/2012. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển; Tập 14, Số 1; 2014: 25 - 31 ISSN: 1859 - 3097.
[15]. Website: //thuathienhue.gov.vn/

Authors

Huy Chu Xuân
Chung Phạm Văn
Thảo Đỗ Thị Phương
phuongthao.mdc@gmail.com (Primary Contact)
Ngọc Nguyễn Minh
Phước Lê Anh
Tuấn Lê Anh
Thủy Lê Thu
Ái Tống Thị Huyền
Thuận Đặng Thế
Chu Xuân, H., Phạm Văn, C., Đỗ Thị Phương, T., Nguyễn Minh, N., Lê Anh, P., Lê Anh, T., Lê Thu, T., Tống Thị Huyền, Ái, & Đặng Thế, T. (2022). 13. Using VNREDSat-1 satellite images to determine the distribution of Chlorophyll-a in the lagoon and Thuan An estuary, Thua Thien Hue province. Science Journal of Natural Resources and Environment, (44), 121–128. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/468
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >> 

02. IMPROVING THE ACCURACY IN PROCESSING GNSS DATA BASED ON PRECISE EPHEMERIS

Tham Bui Thi Hong, Thu Trinh Thi Hoai
Abstract View : 8
Download :1

10. APPLICATION OF THE GIS AND R PROGRAM FOR LANDSLIDE SUSCEPTIBILITY MAPPING: A CASE STUDY IN VAN YEN, YEN BAI, VIETNAM

Thuy Pham Thi Thanh, Ha Le Thi Thu, Phan Vu Ngoc, Phuong Vu Ngoc
Abstract View : 8
Download :1