13. SURVEY ON TOTAL SUSPENDED PARTICULATE PM AND SO2 CONTENTS IN MAN XA ALUMINUM RECYCLING CRAFT VILLAGE, VAN MON COMMUNE, YEN PHONG DISTRICT, BAC NINH PROVINCE

Thuy Bui Thi Thanh

Giới thiệu

The study conducted a survey on the dust concentration of PM and SO2 in the aluminum recycling craft village of Man Xa village, Van Mon commune, Yen Phong district, Bac Ninh province at two sampling locations: the center of Man Xa village and the temple area. The results showed that the dust concentrations of PM from 4 samples were higher than the allowable limit in QCVN 05-2013/BTNMT. Six out of 14 samples with SO2 exceeded the allowable limit in QCVN 05-2013/BTNMT. The findings of this study are the basis for assessing the spread of air pollution in craft villages.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Vietnam Environment Administration, Ministry of Natural Resources and Environment (2016). Report on the current state of the air environment in 2016.
[2]. https://bacninh.gov.vn/vi/news/-/details/20182/phat-trien-lang-nghe-tai-bac-ninh
[3]. https://bacninh.gov.vn/news/-/details/20182/lang-nhom-man-xa
[4]. Ministry of Natural Resources and Environment (2017). Circular No. 24/2017/BTNMT - Technical regulation on environmental monitoring.
[5]. Ministry of Natural Resources and Environment (2013). QCVN 05:2013/BTNMT - National technical regulation on ambient air quality.
[6]. QCVN 5971:1995 (ISO 6767:1990) - Ambient air - Determination of the mass concentration of sulfur dioxide - Tetrachloromercurate (TCM) pararosaniline method.

Các tác giả

Thuy Bui Thi Thanh
bttthuy@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Bui Thi Thanh, T. (2022). 13. SURVEY ON TOTAL SUSPENDED PARTICULATE PM AND SO2 CONTENTS IN MAN XA ALUMINUM RECYCLING CRAFT VILLAGE, VAN MON COMMUNE, YEN PHONG DISTRICT, BAC NINH PROVINCE. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (43), 132–138. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/453
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

06. ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG NHÔM (Al) TRONG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT CỦA CÁC ĐƠN VỊ CẤP NƯỚC QUY MÔ NHỎ GIAI ĐOẠN 2020 - 2022

Trâm Trần Quỳnh, Hải Nguyễn Tuấn, Hiền Đỗ Phương, Hà Lê Thái, Hương Nguyễn Thị Mai, Huyền Đỗ Vũ...
Abstract View : 15
Download :4