12. ASSESSMENT OF FACTORS INFLUENCING LAND FUND DEVELOPMENT IN CAO BANG CITY, CAO BANG PROVINCE

Anh Hoang Phuong, Hanh Nguyen Thi Hong, Tra Nguyen Thanh

Giới thiệu

From 2011 to 2020, Cao Bang developed land fund and achieved good results to meet some requirements regarding socio - economic development tasks of the city. Cao Bang implemented the compensation, support and resettlement for 92 projects with 1.405,28 hectas in total, equivalent to 5.230 households and handed over ground for the investor with 54 projects with 1.071,10 hectas, reaching 76,21 % of the total area of projects. The application of Likert scale to evaluate 4 main groups of factors influencing land fund development of the city including: Factors related to the State; Factors related tonatural conditions and infrastructure; Factors related to people with land use rights; Factors related to investors. The level of 21 factors influencing land fund development Cao Bang according to the Likert scale ranging from very influential to extremely influential (3,65 to 4,38). In order to strengthen land fund development, the city needs to implement solutions in terms of investment policies, compensation, support and resettlement policies, improving the quality of provincial planning and improving infrastructure after having ground.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Government of the Socialist Republic of Vietnam (2012). Resolution 60/NQ-CP on the establishment of Cao Bang city.
[2]. Cao Bang Provincial People's Council (2021). Report on implementation of legal policies on compensation, support and resettlement in site clearance for construction of works and projects in Cao Bang city, period 2019 - 2021.
[3]. Centre of Land fund development and compensation Cao Bang (2020). Summary of compensation results of projects in Cao Bang city from 2011 to 2020.
[4]. Division of Natural Resources and Environment Cao Bang (2020). Report on land statistics results in 2020 Cao Bang city.
[5]. Nguyen Thi Huong & Ho Thi Lam Tra (2017). Factors affecting the creation of land funds in Thai Nguyen city, Thai Nguyen province. Vietnam Journal of Agricultural Siences. 15 (3):363-372.
[6]. Phan Thi Thanh Huyen, Pham Quy Giang, Nguyen Le Thuc Anh, Xuan Thi Thu Thao, Phung Minh Tam (2018). Factors affecting the compensation, ground clearance in Ha Tinh city, Ha Tinh province. Journal of Forest Science and Technology No. 3, p. 105 - 111.
[7]. Tran Van Khai, Tran Trong Phuong, Nguyen Thi Ngoc Lanh (2020). Impacts of some factors on land fund development for infrastructure construction and urban development in Pleiku city, Gia Lai province. Vietnam J. Agri. Sci. 2020, Vol. 18, No.12: 1160 - 1171.
[8]. Likert R. (1932). A technique for the measurement of attitudes. Archives of Psychology, vol. 140, no. 55. New York University, USA.
[9]. Ho Thi Lam Tra, Vu Tuan Vu, Phan Thi Thanh Huyen (2016). Assessment of present status of land fund development in Yen Bai city, Yen Bai province. Journal of Agriculture & Rural Development.

Các tác giả

Anh Hoang Phuong
phuonganh030591@gmail.com (Liên hệ chính)
Hanh Nguyen Thi Hong
Tra Nguyen Thanh
Hoang Phuong, A., Nguyen Thi Hong, H., & Nguyen Thanh, T. (2022). 12. ASSESSMENT OF FACTORS INFLUENCING LAND FUND DEVELOPMENT IN CAO BANG CITY, CAO BANG PROVINCE. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (43), 123–131. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/452
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

03. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI

Nam Trương Thanh, Thơ Lê Văn, Duy Nguyễn Lê, Huyền Vương Vân, Anh Trần Thị Mai
Abstract View : 42
Download :15