7. Theoretical basis of applying MCA and GIS methods on agricultural land classification according to land use purpose

Nhung Vũ Thị, Lam Đào Thị Thanh , Hòa Trần Thị, Đức Bùi Minh

Abstract

Acting as basis for proposing methods to strengthen the state management of land, the agricultural land classification has been improved on the sequence, content and classification criteria nowadays. However, according to the requirements of the state management on land, the applied methods still have some shortcomings  such as they do not achieve completed roles in land management; the impact factors are equally weighed in terms of importance and do not reflect the interaction amomg factors; knowledge of many experts in different fields have not been integrated in evaluating each specific land use purpose; there is no integration of advanced methods and technology in the assessment process ... Therefore, the study of the theoretical basis of aplication of MCA and GIS methods on  agricultural land classification according to land use purpose is very necessary.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 2009. Cẩm nang sử dụng đất nông nghiệp, Phân hạng đánh giá đất đai.
[2]. Nguyễn Thế Đặng, Đào Châu Thu và Đặng Văn Minh, 2003. Đất đồi núi Việt Nam.
[3]. Đặng Văn Đức, 2001. Hệ thống thông tin địa lý.
[4]. Lê Cảnh Định, 2011. Tích hợp GIS và phân tích quyết định nhóm đa tiêu chuẩn trong đánh giá thích hợp đất đai.
[5]. Lê Cảnh Định, Tích hợp phần mềm ALES và GIS trong đánh giá đất đai.
[6]. Lê Thị Giang, 2012. Nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Sơn Động - tỉnh Bắc Giang.
[7]. Lưu Thị Ngoan, 2014. Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích đa chỉ tiêu (MCE-Multi Criteria Evaluation) để đánh giá thoái hoá đất.
[8]. Nguyễn Thị Lý, 2013. Ứng dụng GIS và phân tích đa tiêu chuẩn (MCA) trong đánh giá thích hợp đất đai phục vụ quản lý sử dụng đất bền vững.
[9]. Lê Phương Thúy, 2009. Ứng dụng phương pháp MCA & GIS để xác định vị trí chôn lấp bãi rác thải tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
[10]. Nguyễn Thị Thu Trang, 2013. Nghiên cứu sử dụng đất bền vững vùng cửa Ba Lạt, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.
[11]. FAO – UNESCO, 1994. Soil map of the world (revisedlegend).
[12]. FAO Guidelines,1983. Land evaluation for rainfed agriculture.
[13]. Carver S.J, 1991. Integrating multi-criteria evaluation with Geographical Information Systems.
[14]. Sehgal, 1989. Classification and correlation of the Vietnamese soils.

Authors

Nhung Vũ Thị
vuthinhung@gmail.com (Primary Contact)
Lam Đào Thị Thanh
Hòa Trần Thị
Đức Bùi Minh
Vũ Thị, N., Đào Thị Thanh , L., Trần Thị, H., & Bùi Minh, Đức. (2017). 7. Theoretical basis of applying MCA and GIS methods on agricultural land classification according to land use purpose. Science Journal of Natural Resources and Environment, (17), 52–64. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/45
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

10. Application of QGIS and land value software to valuate urban land in Dich Vong ward, Cau Giay district, Hanoi city

Ngọc Bùi Thị Cẩm, Duyên Đào Thị, Giang Vũ Thùy, Anh Trương Ngọc
Abstract View : 24
Download :4

15. Study on inadequacies in the process for determination of compensation land price from land recovery practices in Quy Nhon city, Binh Dinh province

Hằng Phạm Thị, Hiền Bùi Thị Diệu, Thanh Đặng Thị Ngọc, Huệ Ung Thị
Abstract View : 48
Download :7