14. Study on forecasting small drizzle rain in Hai Phong city in the last months of winter

Nam Trần Chấn, Hương Đào Linh

Abstract

Based on data of temperature, dew point temperature, relative humidity, pressure and wind from 2013 to 2019 this study developed 5 prediction equations for the months of January, February and March at Bach Long Vy, Hon Dau and Phu Lien stations. The accuracy assessment results with independent data were very high (from 60 to 87 %). The ability to predict the occurrence of small drizzle rain is very high, reaching 94 %. In addition, the study built three more general equations for January, February and March with forecasting results from 73 % to 80 %.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Phạm Vũ Anh (1996). Nghịch nhiệt trong MNMP ở Đồng bằng Trung du Bắc Bộ. Báo cáo hội nghị Tổng kết công tác nghiên cứu dự báo và phục vụ dự báo khí tượng thủy văn.
[2]. Phùng Ngọc Điệp (1970). Chỉ tiêu dự báo MNMP. Nội san Khí tượng Vật lý địa cầu XII.
[3]. Vũ Thị Hằng (2020). Nghiên cứu dự báo MNMP cho sân bay Phú Bài bằng phương pháp thống kê vật lý. Luận văn Thạc sĩ khí tượng.
[4]. Nguyễn Viết Lành (2006). Nghiên cứu phân tích và dự báo MNMP cho khu vực Bắc Trung Bộ. Báo cáo tổng kết đề tài NCKH cấp Bộ.
[5]. Wilks D. S. (2006). Statistical methods in the Atmospheric xciences. Academic Press, Second Edition, 649 pp.

Authors

Nam Trần Chấn
tcnam@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Hương Đào Linh
Trần Chấn, N., & Đào Linh, H. (2022). 14. Study on forecasting small drizzle rain in Hai Phong city in the last months of winter. Science Journal of Natural Resources and Environment, (42), 142–149. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/438
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

05. Assessment of drought level by using the indicator of flow deficiency in the Mekong delta

Thiện Trần Đức, Bính Đỗ Thị, Anh Nguyễn Phương
Abstract View : 11
Download :0

06. Research build map for risk of salt intrusion in the Ma River delta in the context of climate change

Minh Hoàng Thị Nguyệt, Thường Lê Thị, Vũ Nguyễn Trọng
Abstract View : 1
Download :0

09. Research on fog forecast on the sea of Quang Ninh - Hai Phong

Lành Nguyễn Viết, Đoàn Phan Văn
Abstract View : 17
Download :5

07. Climate characteristics and changes in Tho Chu archipelago in the early 21st century

Tuấn Nguyễn Ngọc, Hà Lê Thị Thu, Hương Trần Thị, Anh Ninh Thị Kim
Abstract View : 11
Download :5