11. ỨNG DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ƯỚC TÍNH THÔNG SỐ TỐI ƯU CHO MÔ HÌNH THỦY VĂN PHÂN BỐ IMECHTV2

Hằng Nguyễn Thị, Kiên Nguyễn Chính, Hương Dương Thị Thanh

Giới thiệu

Để mô phỏng lại quá trình tạo dòng chảy từ mưa, các mô hình thủy văn thường sử dụng một bộ gồm nhiều thông số khác nhau phù hợp với từng lưu vực nhất định. Trong bài báo này, mô hình thuỷ văn thông số phân bố ImechTV2 tích hợp 06 phương pháp tối ưu được sử dụng để áp dụng tính toán cho các lưu vực thủy văn Bản Chát, Bản Vẽ và PleiKrông, từ đó tự động dò tìm các bộ thông số phù hợp nhất cho từng lưu vực. Kết quả hiệu chỉnh và kiểm định mô hình cho thấy khả năng ứng dụng các phương pháp dò tìm tối ưu này đạt hiệu quả cao, giảm công sức tính toán của dự báo viên, nâng cao chất lượng các bản tin dự báo.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Đề tài cấp Nhà nước KC-08-13. Nghiên cứu cơ sở khoa học cho các giải pháp tổng thể dự báo phòng tránh lũ lụt ở đồng bằng sông Hồng. Thuộc Chương trình Bảo vệ môi trường và Phòng tránh thiên tai.
[2]. Nguyễn Đức Hạnh, Hoàng Thị Mỹ Linh (2013). Tối ưu hóa một số thông số của mô hình mưa dòng chảy sử dụng phương pháp SCE. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 29, số 2S, 112 - 120.
[3]. Nguyễn Chính Kiên, Nguyễn Thị Hằng (2020). Thử nghiệm một số phương pháp số giải bài toán ước tính thông số tối ưu cho mô hình thủy văn. Hội nghị 45 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
[4]. Nguyễn Chính Kiên, Dương Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Hằng (2021). Nghiên cứu phương pháp hiệu chỉnh quan hệ thể tích - mực nước của hồ chứa. Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường, số 37, 85 - 94.
[5]. Lê Xuân Toàn (2015). Một số phương pháp tối ưu không dùng đạo hàm. Luận văn thạc sĩ toán học.
[6]. Lê Văn Nghinh (2005). Mô hình toán thủy văn. Giáo trình, Đại học Thủy lợi, 11 - 56.
[7]. Trần Thu Hà, Dương T. T. Hương (2004). Mô hình mưa rào dòng chảy cho hệ thống sông Thái Bình. Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc, Hà Tiên, tháng 7.
[8]. Nguyễn Chính Kiên (2017). Thử nghiệm ứng dụng mạng neuron nhân tạo trong dự báo thủy văn và thủy lực. Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X, Hà Nội, tháng 12.
[9]. https://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/dataset/fnf_e.htm.
[10]. https://livingatlas.arcgis.com/landcover/.

Các tác giả

Hằng Nguyễn Thị
hangnguyen.imech@gmail.com (Liên hệ chính)
Kiên Nguyễn Chính
Hương Dương Thị Thanh
Nguyễn Thị, H., Nguyễn Chính, K., & Dương Thị Thanh, H. (2022). 11. ỨNG DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ƯỚC TÍNH THÔNG SỐ TỐI ƯU CHO MÔ HÌNH THỦY VĂN PHÂN BỐ IMECHTV2. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (42), 113–123. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/435
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

05. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HẠN HÁN BẰNG CHỈ SỐ THIẾU HỤT DÒNG CHẢY VÙNG HẠ LƯU ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Thiện Trần Đức, Bính Đỗ Thị, Anh Nguyễn Phương
Abstract View : 284
Download :77

06. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ XÂM NHẬP MẶN VÙNG HẠ LƯU SÔNG MÃ TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Minh Hoàng Thị Nguyệt, Thường Lê Thị, Vũ Nguyễn Trọng
Abstract View : 221
Download :66