10. TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

Minh Thái Thị Thanh

Giới thiệu

So với các nước trong khu vực và thế giới, doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) ở Việt Nam gặp nhiều khó khăn để có thể cạnh tranh phát triển, tiếp cận nguồn vốn, mở rộng sản xuất kinh doanh, do thiên tai và biến đổi khí hậu, dẫn đến chưa thực sự phát huy hết tiềm năng của mình. Trong nghiên cứu này, tác giả tiến hành điều tra xã hội học với 40 mẫu gồm các doanh nghiệp (DN) khu vực Đồng bằng sông Hồng hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh (SXKD) là Nông - lâm - thủy sản, Công nghiệp - sản xuất, Thương mại/dịch vụ, Khai khoáng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, DN cảm nhận được sự thay đổi của thời tiết và biến đổi khí hậu (BĐKH) trong những năm gần đây. Thiệt hại do thiên tai và BĐKH mà DN gặp phải là suy giảm doanh thu (chiếm 87,5 %); gián đoạn SXKD (60 %). Số ngày bị gián đoạn hoạt động kinh doanh là dưới 5 ngày (chiếm 85 %). Trong đó, lĩnh vực Nông - lâm - thủy sản, khai khoáng hoạt động kinh doanh dán đoạn nhiều nhất. Hoạt động ứng phó BĐKH chủ yếu là điều chỉnh chiến lược kinh doanh (82,5 %), điều chỉnh giờ làm việc (80 %), nâng cấp công nghệ sản xuất (45 %) và gia cố, sửa chữa nhà xưởng (35%). Bên cạnh đó, trên 50 % DN cho biết họ có nhận thấy những cơ hội do BĐKH mang lại. DN đã đánh giá rất tích cực về hỗ trợ của chính quyền trong ứng phó thiên tai và BĐKH. Trong đó, việc cung cấp thông tin cảnh báo thời tiết sớm đã được tỷ lệ đồng thuận cao (82,5 %). Các DNNVV rất sẵn lòng điều chỉnh hoạt động để thân thiện với môi trường hơn, thể hiện 87,5 % ý kiến DN lựa chọn sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường. Song yếu tố thúc đẩy DN hoạt động sản xuất kinh doanh thân thiện với môi trường phụ thuộc lớn vào quy mô vốn (82,5 % ý kiến). Ngoài ra, các chính sách hỗ trợ DN vượt qua tác động của BĐKH gồm: Tiếp cận thông tin cảnh báo/dự báo sớm thiên tai và BĐKH; Xây dựng hệ thống chính sách pháp luật liên quan đến BĐKH có sự tham gia của DN; Tuyền thông và nâng cao nhận thức BĐKH cho DN; Có cơ chế tài chính hỗ trợ DN trong ứng dụng công nghệ mới thận thiện với môi trường.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Báo cáo chính sách DNNVV và khởi nghiệp tại Việt Nam (2021). OECD Studies on SMEs and Entrepreneurship.
[2]. Cục Biến đổi khí hậu (2020). Sự tham gia của thành phần tư nhân thực hiện Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu.
[3]. Chu Thị Thanh Hương (2018). Nghiên cứu cơ khoa học trong việc đánh giá các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu - áp dụng cho tỉnh Quảng Ngãi. Luận án tiến sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.
[4]. National Climate Change Adaptation Research Facility (2020). Ensuring business and industry are ready for climate change. Policy Guidance Brief 11.
[5]. Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI (2017). Rủi ro thiên tai - Biến đổi khí hậu và hành động của doanh nghiệp Việt Nam.
[6]. Tổ chức Kinh doanh vì trách nhiệm xã hội (2021). Đánh giá tác động của BĐKH đối với hoạt động kinh doanh ở Việt Nam - Vận dụng phân tích kịch bản như một quy trình để hiểu được các rủi ro và cơ hội kinh doanh.
[7]. Đậu Anh Tuấn và cộng sự (2020). Thích ứng để thành công - Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến doanh nghiệp Việt Nam. Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI.
[8]. UK Climate Impacts Programme (2010). A Changing Climate for Business. ISBN 978 - 1 - 906360 - 10 - 8.
[9]. Vũ Tiến Lộc và cộng sự (2016). Môi trường kinh doanh đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.
[10]. https://www.mpi.gov.vn

Các tác giả

Minh Thái Thị Thanh
tttminh@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Thái Thị Thanh, M. (2022). 10. TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (42), 102–112. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/434
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả